Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

ЕРМИНИНГЕЛЬД
18, С. 627-629 опубликовано: 28 октября 2009г.


ЕРМИНИНГЕЛЬД

[Эрменегильд; лат. Hermenegildus; греч. ῾Ηερμηνιγγιλδος] († 24.03.585), мч. (пам. зап. 13 апр.; пам. греч. 30 окт.; в РПЦ пам. 1 нояб.; пам. арм. 29 марта), сын вестгот. кор. Леовигильда (568-586). Сведения о Е. и его мученической кончине содержатся в письменных источниках вестготского («Хроника» Иоанна Бикларского, «История королей готов, вандалов и свевов» свт. Исидора Гиспальского (Севильского)) и франк. («История франков» свт. Григория Турского) происхождения и подтверждаются нумизматическими и эпиграфическими данными. На рубеже VI и VII вв. Римский папа св. Григорий I Великий посвятил Е. главу в соч. «Диалоги» (Greg. Magn. Dial. III 31). К VIII в. относятся «Жития святых эмеретских отцов», где упоминается Е. Прп. Беда Достопочтенный (Beda. Chron. 4557) и Павел Диакон (Paul. Diac. Hist. langobard. III 21) в основном использовали сведения из сочинений Григория Турского и Григория Великого, к к-рым обращались и более поздние средневек. авторы (напр., Сигиберт из Жамблу).

В 572 г., после смерти вестгот. кор. Лиувы, королем стал его брат Леовигильд (с 568 был соправителем Лиувы). Леовигильд от 1-го брака имел 2 сыновей: Е. и Рекареда. Овдовев, Леовигильд женился на вдове кор. Атанагильда Госвинте, арианке. Одна из дочерей Госвинты, Брунгильда, была замужем за франк. кор. Австразии Сигибертом I (561-575), а др. дочь, Галесвинта, вышла замуж за сводного брата Сигиберта Хильперика (561-584), который вскоре отправил жену в Испанию, приказав убить по дороге. Стремясь сохранить добрые отношения с франками, Леовигильд добился заключения брака между Е. и Ингундой, дочерью Сигиберта и Брунгильды. Ингунда была воспитана в кафолической (правосл.) вере, и в 579 г. в Толете (ныне Толедо) Госвинта пыталась насильно обратить невестку в арианство и даже провела над ней арианский обряд крещения (он был признан недействительным). Чтобы избежать скандала, Леовигильд удалил Е. и Ингунду из Толета в Гиспалис (ныне Севилья), поручив Е. управление юж. областями Вестготского королевства, расположенными на границе с визант. владениями в Испании. В отличие от населения Толета жители Гиспалиса преимущественно исповедовали православие. Благодаря супруге Е. сблизился со старшим братом свт. Исидора Гиспальского свт. Леандром, под влиянием к-рого принял правосл. веру.

Отречение Е. от арианства вызвало негативную реакцию в Толете. Как сообщает Григорий Турский, Леовигильд искал способ погубить сына. Поступок Е. сильно повредил политическим планам отца (Вестготское королевство включало 2 общественные группы - римскую и готскую, к-рые жили по разным законам и исповедовали разную веру; Леовигильд принял меры по введению единых правовых норм, для достижения религ. единства собирался начать гонение на православных). Под предлогом обсуждения политических вопросов король вызвал сына в Толет, однако тот отказался ехать и, заключив союз с Византией, поднял восстание, провозгласил себя королем и приступил к чеканке золотой монеты. Е. поддержали города вестгот. части пров. Бетика, а также города пров. Лузитания с главным г. Эмерита Августа (ныне Мерида), где епископскую кафедру занимал противник арианства свт. Масона (однако свидетельств о связях Е. и Масоны нет).

В 580 г. в Толете был созван Собор арианских епископов, на к-ром был принят ряд решений, облегчавших переход в арианство (отменено перекрещивание, для вступления в арианскую общину необходимыми оставались миропомазание, причащение из рук арианского священника и публичное исповедание с формулой «Слава Отцу через Сына в Духе Святом»; правосл. священники должны были приниматься в арианскую церковь в сущем сане). Эти меры облегчили переход в арианскую веру, однако их результаты не удовлетворили Леовигильда (напр., известно, что лишь 1 епископ, Викентий Цезаравгустанский, перешел в арианство), и он начал гонения на православных. Осенью 582 г. войска Леовигильда вторглись в Лузитанию и захватили не только Эмериту Августу, но и ряд др. городов. Е. отступил в Бетику и укрепился в Гиспалисе, ожидая подхода союзников - византийцев и свевов. Леовигильду удалось подкупить визант. полководца. Не последнюю роль в «предательстве» византийцев сыграло то, что имп. Маврикий видел основную задачу визант. политики на Западе не в расширении сферы влияния в Испании, а в сохранении владений в Италии.

Леовигильд атаковал Гиспалис и захватил расположенную недалеко крепость Оссет (ныне Сан-Хуан-де-Аснальфараче). Войска свевов были разбиты вестготами. В кон. 584 г. Гиспалис пал. Е. с остатками войска отступил в Кордубу (ныне Кордова) и укрылся в церкви. Заняв город, Леовигильд направил на переговоры с Е. его брата Рекареда, который от имени короля обещал прощение сдавшимся. Е. сдался и был сослан в г. Валенция (ныне Валенсия). На Пасху 585 г. он находился в заточении в Тарраконе (ныне Таррагона) и отказался принять причастие из рук арианского епископа. Григорий Турский лаконично сообщил, что позднее по приказу отца Е. был убит (Иоанн Бикларский называет имя убийцы - Сисберт). Григорий Великий, описывая смерть Е., представил ее как офиц. казнь, совершенную в темнице по приказу кор. Леовигильда. В ночь убийства у тела «царя и мученика» слышалось пение псалмов и был виден свет горящих лампад. По свидетельству Григория Великого, впосл. Леовигильд раскаялся в содеянном и осознал истину правосл. веры, однако не решился обнародовать раскаяние из страха перед окружением и подданными. Незадолго до смерти король разрешил вернуться в Испанию еп. Леандру Гиспальскому и поручил ему быть духовным наставником в православной вере младшего сына и наследника Рекареда. Согласно Григорию Великому, перед смертью кор. Леовигильд завещал Рекареду обратить вестготов в правосл. веру. Однако вестгот. хронисты не подтверждают эту версию.

Иоанн Бикларский и Исидор Гиспальский затрагивают в сочинениях только политический аспект восстания в юж. областях Вестготского гос-ва, умалчивая об отречении Е. от арианства и о его обращении к правосл. вере. В целом восстание рассматривалось ими как неразумное стремление к захвату власти. По мнению Иоанна Бикларского, причиной восстания Е. стали интриги его мачехи, королевы Госвинты (хронист, однако, умолчал о религ. характере этих интриг - королева-арианка крайне нетерпимо относилась к правосл. вере). Исидор Гиспальский не сообщил о мученической смерти Е., а Иоанн Бикларский ограничился краткой заметкой об убийстве. Упомянутые сочинения были написаны вскоре после обращения кор. Рекареда и вестготов в кафолическую веру (589), когда церковные иерархи стремились активно сотрудничать с вестгот. монархией. Составитель «Житий святых эмеритских отцов» не только умалчивает об обращении Е. и о его смерти, но также намеренно искажает приведенный им текст свт. Григория Великого, в к-ром Е. именовался мучеником.

Свт. Григорий Великий в «Диалогах» придает истории Е. исключительно религ. окраску, помещая в центр повествования те события, к-рые замалчиваются вестгот. писателями (обращение Е. под влиянием свт. Леандра Гиспальского, негодование Леовигильда на кафоликов и на собственного сына, мученическая смерть Е.). Григорий Великий лишь упомянул о восстании, сосредоточив внимание на поведении Е. перед лицом смерти. Драматизм событий в передаче свт. Григория усиливается тем, что они происходили в пасхальные дни. Сведения Григория Великого подтверждаются рассказом Григория Турского, который подробно описывает брак Е. с Ингундой и притеснения, к-рые ей пришлось пережить от Госвинты, пытавшейся обратить ее в арианство. Восстание под рук. Е. Григорий Турский рассматривал как реакцию кафоликов на религ. гонения, начатые Леовигильдом.

До XIII в. сведения испан. источников о мученике ограничиваются краткими заметками о его кончине в нек-рых монастырских хрониках («Овьедская эпитома» в ркп. 883 г. из мон-ря Сан-Мильян-де-ла-Коголья (Epitome seu Compilatio Ovetensis // MGH. AA. T. 11. P. 288), Силосская хроника, XII в., и «Всемирная хроника» Луки из Туя, XIII в.). Испан. аскетический писатель кон. VII в. Валерий Бергиденский назвал Е. среди невинно убиенных лиц царского происхождения (Valerius, abbas. De vana saeculi sapientia // PL. 87. col. 426-427). Почитание Е. возникло, вероятно, в Риме благодаря авторитету Григория Великого. Беда Достопочтенный в хронике назвал Е. королем-мучеником, пострадавшим за веру. В IX в. почитание мученика утвердилось во Франкском королевстве, память Е. была внесена в Мартиролог Флора Лионского (сер. IX в.) и в последующие каролингские Мартирологи - Адона Вьеннского, Узуарда, Ноткера Заики. В XII-XIII вв. почитание Е. распространилось в Испании. К XII в. относится 1-е упоминание о главе мученика, которая была передана королевой Арагона Санцией (Санчей; 1174-1208) жен. мон-рю в Сихене (Арагон). По указу испан. кор. Филиппа II (1556-1598) святыню перенесли в Эскориал. Память Е. была включена в Толедский миссал (1551), в 1586 г. Филипп II испросил у Римского папы Сикста V разрешение отмечать память Е. во всех храмах Испании. При папе Урбане VIII вся Римско-католическая Церковь (1636) стала отмечать память Е.

В 1815 г. испан. кор. Фердинанд VII учредил военный орден св. Ерминингельда.

Ист.: ActaSS. Apr. T. 2. P. 134-138; Greg. Turon. Hist. Franc. P. 229-231, 260, 278-279, 282-283, 341; Juan de Biclaro, obispo de Gerona: Su vida y su obra / Ed. J. Campos. Madrid, 1960; Isid. Hisp. Historia de regibus gothorum, vandalorum et suevorum // MGH. AA. T. 11: Chron. min. T. 2. P. 287, 303; Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium / Ed. I. N. Garvin. Wash., 1946. P. 485-491; MartRom. Comment. P. 136; SynCP. P. 179-180; Der Narsessian G. Le synaxaire arménien de Grégoire VII d'Anazarbe // AnBoll. 1950. Vol. 68. P. 269.
Лит.: Duchesne L. L'Église au VIe siècle. P., 1925. P. 469-474; García Villada Z. Historia eclesiástica de España. Madrid, 1932. Vol. 2. Pars 1. P. 45-57; Fliche, Martin. HE. Vol. 4. P. 379-381; Goffart W. Byzantine Policy in the West under Tiberius II and Maurice: The Pretenders Hermenegild and Gundovald (579-585) // Traditio. 1957. Vol. 13. P. 73-118; Fontaine J. Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisigotique. P., 1959. Vol. 1. P. 79-80; idem. Conversion et culture chez Visigoths d'Espagna // La conversione al cristianismo nell'Europa dell'Alto Medievo. Spoleto, 1967. P. 87-147; Dominguez del Val U. Leandro de Sevilla y la lucha contro arianismo. Madrid, 1961. P. 24; Hillgarth J. N. La conversión de los Visigodos: Notas críticas // Analecta Sacra Tarraconensia. 1961. Vol. 34. P. 3-11, 15-26; idem. Coins and Chronicles: Propaganda in 6th Cent. Spain and Byzantine Background // Historia. 1966. Vol. 15. P. 483-508; Gaiffier B., de. Hispana et Lusitana. Part 2: Le cas de S. Herménégilde // AnBoll. 1962. Vol. 80. P. 390-395; Cignitti B. Ermenegildo // BiblSS. Vol. 5. Col. 33-47; Thompson E. A. The Conversion of the Visigoths to Catholicism // Nottingham Mediaeval Studies. 1960. Vol. 4. P. 4-35; Vazquez de Parga L. S. Hermenengildo ante las fuentas históricas. Madrid, 1973; Garate Conbola J. M. La rebellion de S. Hermenegildo // Revista de Historia militar. [Madrid], 1975. Vol. 19. P. 7-48; Orlandis J. La Iglesia en la España visigótica y medieval. Pamplona, 1976. P. 26-27, 209; Isla Frez A. Las relaciones entre el reino Visigodo y los reyes Merovingios a finales del siglo VI // España Medieval. 1990. Vol. 13. P. 12-32; García Moreno L. A. La imagen de Bizancio en España en la temprana Edad Media (siglos VI-IX) // BZ. 1998. Bd. 91. S. 32-48; Valverde M. Leovigildo: La persecución religiosa y defense de la unidad del reino // Iberia. 1999. Vol. 2. P. 123-132; Frighetto R. Religião e poder no reino hispano-visigodo de Toledo: A busca da unidade político-religiosa e a permanência das práticas pagãs no século VII // Ibid. P. 133-149; Sanz R., Álvares García F. Tiempo, religión y política en el «Chronicon» de Ioannis Biclarensis // España Medieval. 1997. Vol. 20. P. 9-30; Vallejo Girvés M. Los exilios de católicos y arrianos bajo Leovigildo y Recaredo // Hispania sacra. Madrid, 2003. Vol. 55. P. 35-48.
Д. В. Зайцев
Ключевые слова:
Святые Русской Православной Церкви Мученики и мученицы Русской Православной Церкви Святые Римско-католической Церкви Святые Греческих Православных Церквей Мученики Римско-католической Церкви Мученики Греческих Православных Церквей Святые неразделенной Церкви Мученики Армянской Апостольской (Григорианской) Церкви Святые Армянской Апостольской Церкви Ерминингельд († 585), мученик (пам. зап. 13 апр.; пам. греч. 30 окт.; в РПЦ пам. 1 нояб.; пам. арм. 29 марта)
См.также:
АЛЕКСАНДР РИМСКИЙ († нач. IV в.), мч. Дризипарский (пам. 13 мая, греч. 25 февр., зап. 27 марта)
АНТОНИЙ (Антонин), мч. Апамейский (пам. 9 нояб., греч. 10 нояб., зап. 2 или 3 сент.)
АПОЛЛОНИЙ (III в.), мч. Иконийский (10 июля)
ВАРЛААМ († 304), мч. Антиохийский (пам. 19 нояб., пам. визант. 16 нояб., пам. арм. 22 нояб.)
ВИКТОРИН, ВИКТОР, НИКИФОР, КЛАВДИЙ, ДИОДОР, СЕРАПИОН, ПАПИЙ мученики Коринфские (пам. 31 янв., 10 марта, пам. греч. 5 апр., пам. зап. 25 февр.)
ЗАКХЕЙ И АЛФЕЙ († 303), мученики Кесарие-Палестинские (пам. 18 нояб.; пам. греч. 18 дек.; пам. зап. 17 нояб.; пам. сиро-яковитская 17 нояб.)
ЗИНОН мч. Никомидийский (пам. 3 сент., 28 дек.; пам. греч. 28 дек.; пам. зап. 22 дек.)
ЗОСИМ (ЗОСИМА) (Зосима) († нач. II в.), мч. Аполлонийский (Конанейский) (пам. 19 июня; пам. греч. 19, 20 июня; пам. зап. 19 июня)
ЗОСИМА И АФАНАСИЙ КОММЕНТАРИСИЙ прмч. Киликийский (пам. 19 сент. и 4 янв.), и мч. (пам. 4 янв.; пам. греч. 3, 4 янв., 18 апр.; пам. зап. 3 янв.)
КЛАВДИЙ, АСТЕРИЙ, НЕОН И ФЕОНИЛЛА († 285), мученики Эгийские (Эгейские) или Киликийские (пам. 29 окт.; пам. визант. 30 окт., 27 янв.; пам. греч. 30 окт.; пам. зап. 23 авг.)
ПЕТР АПСЕЛАМ († ок. 309), мч. Анейский (пам. 12, 13 янв.; пам. греч. 12 янв., 14 окт.; пам. зап. 11 янв.)
НАЗАРИЙ, ГЕРВАСИЙ, ПРОТАСИЙ И КЕЛСИЙ (III-IV вв.?), мученики Медиоланские (Миланские; пам. 14 окт.; пам. греч. 14 окт.; пам. зап. 19 июня, 28 июля)
АВУДИМ († ок. 299), мч. Тенедосский (пам. 15 или 16 июля)
АГАПИЯ, ХИОНИЯ И ИРИНА († 304), мученицы Солунские (Иллирийские) (пам. 16 апр.; сир. 2 апр.; греч. 22 дек., зап. 1 или 5 апр., 25 дек.)
АНАСТАСИЙ († 304), мч. Салонский (пам. 25 окт., 5 дек., пам. зап. 25 или 26 авг., 7 сент.)
АНТИОХ († нач. IV в. ), врач, мч. Севастийский (пам. 16 июля, греч.15 июля)
АНТОНИН, НИКИФОР И ГЕРМАН (Антоний; † нач. IV в.), мученики Кесарие-Палестинские (пам. 13 нояб., греч. 12 нояб.)
АРДАЛИОН (нач. IV в.), мч. (пам. 14 апр., греч. 18 апр.)
АРИАДНА (II в.), мц. Промисская (Примнесская) (пам. 18 сент., греч. 26 сент., зап. 17 сент. и 1 нояб.)
АРИСТОКЛИЙ, ДИМИТРИАН И АФАНАСИЙ († ок. 306), мученики Саламинские (пам. 20 июня, греч. 23 июня)