Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

ИЛИЯ
22, С. 284-285 опубликовано: 29 октября 2014г.


Содержание

ИЛИЯ

(Миньятис) [устар. Миниатис, Минятий; греч. ᾿Ηλίας Μηνιάτης] (1669, Ликсурион, о-в Кефалиния - 1.08.1714, Патры), еп. Керницкий и Калавритский (с 1710), известный греч. проповедник.

Жизнь

Первоначальное образование получил на Кефалинии под рук. своего отца прот. Франциска († 1721). В 1681-1689 гг. обучался в колледже Фланджини в Венеции, окончил курс с отличием и в течение 3 лет преподавал греч. язык в своем колледже. В 1689 г. И. был рукоположен во диакона и назначен секретарем Филадельфийского архиепископа (главы греч. общины Венеции), а также проповедником греч. ц. св. Георгия (Сан-Джорджо деи Гречи) и проректором (фактически директором) колледжа Фланджини. В 1691 г. И. вернулся на Кефалинию, где преподавал и проповедовал. В 1696 г. был приглашен на о-в Керкира (Корфу) губернатором Ионийских о-вов Антонио Молиной обучать двух его племянников. В 1698 г. И. вернулся вместе с Молиной в Венецию, вновь преподавал в колледже Фланджини. В 1699 г. стал личным секретарем Лоренцо Соранцо, назначенного венецианским послом в Стамбуле. На этом посту И. приобрел широкую известность в церковных, научных и политических кругах. Молдав. господарь Дмитрий Кантемир в 1703 г. отправил И. с миссией ко двору австрийского имп. Леопольда. По возвращении с 12 янв. 1704 г. И. короткое время занимал пост иерокирикса к-польской Великой ц., был преподавателем патриаршей школы. В 1706-1707 гг. жил на Керкире, продолжал проповедническую деятельность. Венецианский наместник Пелопоннеса Анджело Эмо предлагал И. стать епископом г. Христиануполя, но И. отказался. Преемник Эмо Франческо Гримани убедил И. переехать в Нафплион, предложив ему должность «учителя и проповедника Нафплиона и Аргоса». Наместник Мореи Марко Лоредано осенью 1710 г. уговорил И. возглавить Керницкую и Калавритскую епархию (резиденция в г. Калаврита, Пелопоннес); И. принял епископское рукоположение. О периоде его пребывания на кафедре сведений мало. Известно, что на Пасху 1714 г. И. проповедовал в нафплийском кафедральном соборе. После кончины И. его отец перенес тело в Ликсурион, где оно было захоронено в ц. свт. Николая.

Творения

И. подготовил и издал «Слово историческое о святой жизни всесвятейшего и мудрейшего господина Дионисия Комнина, патриарха Константинопольского» Константинопольского патриарха Герасима II Какавеласа (Λόγος ἱστορικὸς τῆς ἱερᾶς πολιτείας τοῦ παναγιωτάτου κα σοφωτάτου κυρίου κῦρ Διονυσίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Κομνηνοῦ) (Венеция, 1689). Для этого издания И. написал энкомий Константинопольскому патриарху Дионисию IV Серогланису.

Основные труды И. изданы посмертно; их подготовкой занимался отец И. «Наставления на святую и великую Четыредесятницу, другие воскресные дни года и известные праздники, с несколькими панегириками» (Διδαχα εἰς τὴν ἁγίαν κα μεγάλην τεσσαρακοστὴν κα εἰς ἄλλας κυριακὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ κα ἐπισήμους ορτάς, μετὰ καί τινων πανηγυρικῶν λόγων) представляют собой собрание гомилий; впервые издано в Венеции в 1720 г. Издание 1849 г. (переизд. в 1859), подготовленное архим. Анфимием (Мазаракисом), является самым полным, включает прежде не публиковавшиеся гомилии и их фрагменты на итал. языке. Часть гомилий И. была переведена на румын. (Бухарест, 1742), рус. (СПб., 1775), араб. (Бейрут, 1870) и тур. (Трабзон, 1900) языки. В ряде проповедей присутствовали пассажи, где формулировался догмат о непорочном зачатии Богородицы в соответствии с католич. традицией. Они по благословению К-польского патриарха Анфима IV были изъяты из текстов издания 1849 г. и последующих.

«Камень соблазна, или Объяснение начала и причины разделения Восточной и Западной Церквей, с приведением пяти главных отличий» (Πέτρα σκανδάλου, ἤτοι διασάφησις τῆς ἀρχῆς κα τῆς αἰτίας τοῦ σχίσματος τῶν δύο ᾿Εκκλησιῶν ᾿Ανατολικῆς κα Δυτικῆς, μετὰ τῶν πέντε διαφωνουσῶν διαφορῶν) - историко-догматическое сочинение; издано в Лейпциге в 1718 г. В 1743 г. в Бреслау (Вроцлаве) вышло 2-е издание с латинским переводом. Трактат выдержал много переизданий: в Амстердаме, Афинах, Халебе (1721, араб. перевод), Вене (1787, нем. перевод), С.-Петербурге (1783 и 1854, рус. перевод). В 1-й ч. трактата дается обзор истории К-польских патриархов святых Игнатия и Фотия (IX в.), истории Лионской (1274) и Флорентийской (1439) уний между правосл. и Римско-католической Церквами. Во 2-й ч. излагаются 5 основных пунктов догматического расхождения между Вост. и Зап. Церквами. В 1764 г. в Неаполе было опубликовано католич. опровержение «Камня соблазна...», написанное каноником Марко Антонио Грегориной.

Сохранились также нек-рые письма И. В своих произведениях И. не прибегал к сложным риторическим построениям с архаическими книжными оборотами и лексикой, использовал народный греч. язык, создав образцы подлинного красноречия.

Соч. (рус. пер.): Поучения во святую и великую Четыредесятницу, то есть великопостные недели / Пер.: С. Писарев. СПб., 1759-1760. 2 т.; То же. 1765. 2 т.; Два слова поучительные и четыре речи похвальные / Пер. с итал.: С. Писарев. СПб., 1773; Панегирики, поучительные слова в разные праздники Пресвятой Богородицы и похвальные речи / Пер. с греч.: С. Писарев. СПб., 1776. 3 т.; Собрание разных поучительных слов / Пер.: С. Писарев. М., 1781; Камень соблазна, или Историческое изъяснение о начале и причине разделения Восточной и Западной Церкви / Пер. с греч.: С. Писарев. СПб., 1783; То же, изм. загл.: Камень соблазна, или Изложение начала и причин отпадения Церкви Западной от Восточной и предметов несогласия между ними / Пер. с греч.: Е. И. Ловягин. СПб., 1854; То же, изм. загл.: Камень преткновения, или Изложение начала и причин отпадения Церкви Западной от Восточной и предметов несогласия между ними. М., 1999; Собрание поучительных слов во святую и великую Четыредесятницу, также в разные Недели и праздничные дни, с присовокуплением панегириков, или похвальных слов, в разные праздники Пресвятой Богородицы / Пер. с греч.: С. Писарев. М., 1787; От совести никуда не убежишь. Од., 1890, 1902; Рождество Господа нашего Иисуса Христа / Пер. с греч.: прот. М. И. Хитров. М., 1898; Христова скорбь. Серг. П., 1901, 1915; Зависть. Серг. П., 1901; О смерти. Серг. П., 1902; О рае. Серг. П., 1902; О совести и Божием правосудии. Серг. П., 1902; Проповеди: Новый пер. с греч. Серг. П., 1902; Ключи от рая и ада: Из поучительных слов. Козельск, 1997; Проповеди / Изд. Сретенского мон-ря. [М.], 2000.
Лит.: Gregorina M. A. Panoplia per i Greci in cui si dà un saggio del libro mss. intitolato Pietra dello scandalo. Napoli, 1764; Salaville S. Élie Méniatis et l'immaculée conception: observations nouvelles à propos des diverses éditions des Didaca(?) // EO. 1928. Vol. 27. P. 278-294; idem. Miniatis ou Mèniatès Élie // DTC. Vol. 10. Col. 1769-1773; idem. ᾿Ηλία Μηνιάτη θεομητορικα διδαχαί. ᾿Αθῆναι, 1954; Τατάκης Β. Σκοῦφος, Μηνιάτης, Βούλγαρις, Θεοτόκης. ᾿Αθῆναι, 1953; ῾Ερμωνικὸς ᾿Ι. ᾿Ηλίας Μηνιάτης (1669-1714)̇ ᾿Απὸ τὴ ζωὴ κα τὴ δράση του // ᾿Ακτῖνες. 1960. Τ. 23. Σ. 49-54, 93-98; Grumel V. Élie Miniatis // DHGE. T. 15. Col. 192 [уточнения дат изданий и доп. библиогр.]; Πατρινέλης Χ. Γ. ᾿Ηλίας ὁ Μηνιάτης // ΘΗΕ. Τ. 6. Σ. 32-37; Couloumbis E. Le grand prélat et prédicateur Élias Miniatis // Theologia. 1969. Vol. 40. P. 430-436; Δημαρὰς Κ. ῾Ιστορία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας. ᾿Αθῆναι, 19725. Σ. 106-108; Stiernon D. Miniatis (Élie) // DSAMDH. Vol. 10. Col. 1236-1238.
Ю. А. Казачков
Ключевые слова:
Проповедники греческие Епископы Греческих Православных Церквей Илия (Миньятис) [устар. Миниатис, Минятий] (1669 - 1714), епископ Керницкий и Калавритский (с 1710), известный греческий проповедник Керницкая и Калавритская епархия
См.также:
АВКСЕНТИЙ ДИАКОН известный греческий проповедник XVIII в.
АКАКИЙ еп. Кипрский (?), свт. (пам. греч. 21 сент.)
АЛЕКСИЙ еп. Вифинский (пам. греч. 10 июня)
АНАНИЯ И СОЛОХОН епископы Эдесские, святители (пам. греч. 1 или 2 дек.)
АПРИОН еп. Кипрский, прп. (пам. греч. 7 февр.)
АРСЕНИЙ (XVII-XVIII в.), еп. Кидонийский, греческий мелург
АФАНАСИЙ РИТОР (ок.1571 - 1663), греч. иером. и проповедник
ВАСИЛИАДИС Николаос Панайотис (род. 1927, дер. Ахна, Кипр), богослов, проповедник и публицист