Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
43, С. 545-557 опубликовано: 15 марта 2021г.


МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ

Встреча прп. Зосимы и прп. Марии Египетской. Миниатюра из Лондонской (Феодоровской) Псалтири. 1066 г. (Lond. Brit. Lib. Add. 19352. Fol. 68r)
Встреча прп. Зосимы и прп. Марии Египетской. Миниатюра из Лондонской (Феодоровской) Псалтири. 1066 г. (Lond. Brit. Lib. Add. 19352. Fol. 68r)

Встреча прп. Зосимы и прп. Марии Египетской. Миниатюра из Лондонской (Феодоровской) Псалтири. 1066 г. (Lond. Brit. Lib. Add. 19352. Fol. 68r)

[Греч. Μαρία ἡ Αἰγυπτία] († ок. 421 или 522), прп. (пам. 1 апр., в 5-ю Неделю Великого поста; пам. зап. 1 апр.). Древнейшие сведения о М. Е. содержатся в Житии прп. Кириака Отшельника (BHG, N 463), созданном в кон. 50-х гг. VI в. Кириллом Скифопольским (Kyrillos von Skythopolis. 1939. S. 233-234). Он записал рассказ о М. Е. со слов Иоанна, ученика прп. Кириака. Однажды по пути к наставнику Иоанн увидел в пустыне отшельника, скрывшегося от него в пещере. Оказалось, что это женщина по имени Мария, которая в молодости была певчей в храме Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме. Из-за того что многие соблазнялись ее красотой, она удалилась в пустыню, взяв с собой кувшин воды и корзину моченых бобов. Чудесным образом эта пища не убывала, и М. Е. питалась ей в течение 18 лет. На обратном пути Иоанн нашел ее умершей и похоронил. История М. Е. пересказана в «Луге духовном» Иоанна Мосха († 619 или 634), но без упоминания имени подвижницы (PG. 87. Col. 3049). Информатором также является авва Иоанн. Мария названа не певчей, а монахиней. Она ушла в пустыню, т. к. один юноша воспылал к ней страстью, и питалась взятыми с собой мочеными бобами в течение 17 лет. По мнению В. Саксера, ядро легенды о М. Е. составила история, устно бытовавшая в среде палестинского монашества в VI в.

Житие М. Е. (BHG, N 1042; PG. 87. Col. 3697-3726), возникло ок. 600 г. или в VII в. (в VIII в. его уже цитирует прп. Иоанн Дамаскин). В рукописях автором Жития назван свт. Софроний I, патриарх Иерусалимский (кон. 633/нач. 634-638). Однако его авторство оспаривается большинством современных исследователей. Автор Жития М. Е. заимствовал ряд сюжетов из Жития прп. Павла Фивейского, созданного блж. Иеронимом Стридонским. В этом Житии М. Е. названа блудницей, проведшей 47 лет в пустыне после того, как божественная сила помешала ей войти в храм Гроба Господня. Акцент в Житии сделан на покаяние бывшей грешницы. Старец, причастивший и похоронивший святую, назван Зосимой, а не Иоанном.

Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Санта-Мария-Антиква в Риме. После 850 г.
Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Санта-Мария-Антиква в Риме. После 850 г.

Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Санта-Мария-Антиква в Риме. После 850 г.

В тексте этого Жития сюжет о М. Е. вплетен в рассказ о духовных поисках старца Зосимы. С ранней юности до 53 лет он подвизался в одном из палестинских мон-рей, и со временем его стала смущать мысль, что он уже достиг духовного совершенства. Подвижник сомневался, что на свете есть инок, способный хоть в чем-то его наставить относительно аскезы. Тогда Зосиме явился ангел и велел ему идти в некий мон-рь на р. Иордан, что он и сделал. Путника приняли в общину, где был обычай на время Великого поста оставлять обитель и расходиться в разные стороны по пустынной местности за Иорданом, чтобы в одиночестве предаваться посту и молитвам. Так же поступил и Зосима. На 12-й день нахождения в пустыне во время псалмопения он вдруг заметил мелькнувшую тень человека. Окончив молитву, старец обернулся и увидел вдалеке нагого, до черноты опаленного солнцем незнакомца с седыми волосами. Едва Зосима попытался приблизиться к таинственной фигуре, человек бросился вглубь пустыни. Преследуя его, Зосима призывал неизвестного отшельника к молитве, но тот остановился, только когда их разделил небольшой овраг. Отшельник назвал старца по имени и сказал, что он не может подпустить его ближе, потому что является женщиной. Только после того, как Зосима перебросил часть своей ветхой одежды для прикрытия наготы, она попросила у него благословения, как у иерея, хотя не могла знать о его сане. Поняв, что перед ним великая подвижница, наделенная даром прозорливости, Зосима попросил помолиться за него. Когда неизвестная начала молиться, то приподнялась над землей и застыла в воздухе, а Зосима в страхе решил, что перед ним привидение. Подвижница в ответ на его мысли, к-рые он не высказывал вслух, ответила, что она не дух, а обычная женщина, к тому же великая грешница, и поведала свою историю.

Родом отшельница была из Египта. В 12 лет она ушла из отчего дома в Александрию, там потеряла девическую честь и 17 лет была одержима похотью. Эта страсть полностью подчинила ее душу, и женщина долгие годы не думала ни о богатстве, ни о др. удовольствиях, но жила только своим грехом. Однажды она узнала, что в Иерусалим отходит корабль с паломниками, и отправилась с ними в бесстыдной надежде, что среди желающих попасть на Св. землю найдется много людей, так же как она, склонных к похоти. Тех, кто отказывали ей, искусительница соблазняла, против воли увлекая в блуд. По прибытии в Иерусалим женщина не оставила своих нечестивых мыслей. Держась в толпе народа, она попыталась войти в храм на праздник Воздвижения Креста Господня, но почувствовала, что какая-то сила не пускает ее пройти через дверь.

Как ни старалась, блудница не могла продвинуться дальше притвора и, обессилев, отошла в угол. Тогда она впервые поняла, что грехи не дают ей увидеть Честное Древо Креста, и заплакала. Женщина начала горячо молиться перед иконой Божией Матери, призывая Царицу Небесную на помощь, обещая больше не осквернять свое тело блудом. И вдруг почувствовала, что больше ее ничего не держит в притворе. Женщина вошла в храм, увидела Крест и поняла, что Господь никогда не отринет кающегося, каким бы страшным грешником он ни был. Поклонившись Честному Древу, женщина вновь обратилась к иконе Божией Матери с просьбой наставить ее в дальнейшей жизни и услышала голос: «Если перейдешь через Иордан, найдешь успокоение». Прямо из храма она отправилась к реке. На закате дня омылась в водах Иордана, причастилась в ближайшей церкви, съела половину хлеба из 3, купленных по пути, переправилась на др. берег, удалилась вглубь пустыни, где и пребывает с тех пор.

Причащение прп. Марии Египетской. Роспись ц. Богоматери «Одигитрия» Печской Патриархии. XIV в.
Причащение прп. Марии Египетской. Роспись ц. Богоматери «Одигитрия» Печской Патриархии. XIV в.

Причащение прп. Марии Египетской. Роспись ц. Богоматери «Одигитрия» Печской Патриархии. XIV в.

Потрясенный этим рассказом Зосима стал расспрашивать подвижницу о ее жизни после покаяния. Она сообщила, что находится в пустыне ок. 47 лет. Первые годы питалась 2 с половиной засохшими хлебами, купленными еще в Иерусалиме, а затем пищей ей служили пустынные растения. В течение 17 лет ее одолевали страшные искушения: вспоминались сытная еда и приятный хмель от вина, но особенно ее мучила блудная страсть. Во время искушений женщина падала на землю и со слезами молилась по неск. дней. По прошествии 17 лет искушения ослабли, но подвижница терпела невзгоды из-за голода, жажды, жары и холода. Рассказывая, она свободно цитировала Свящ. Писание. Зосима спросил, кто ее научил этому, но она ответила, что с тех пор, как перешла Иордан, не встречала ни одного человека, а до этого не умела даже писать. Пораженный инок хотел поклониться святой отшельнице, но она запретила сделать это и велела никому не говорить об их встрече. Затем попросила в следующий Великий пост не покидать монастыря, а в Великий четверг взять Св. Дары и прийти к Иордану, чтобы причастить ее. Излагая свою просьбу, отшельница в мельчайших подробностях описала устав обители, к-рой никогда не видела. Попросив молитв Зосимы, подвижница удалилась в пустыню.

Через год в назначенный день Зосима ждал преподобную на берегу Иордана. Когда она приблизилась, он с ужасом осознал, что не позаботился о лодке и пустынница не сможет переправиться к нему. Однако подвижница перекрестила воду и пошла по ней, как по земле. С великим благоговением причастившись Св. Христовых Таин, она вновь попросила Зосиму прийти в указанное место через год. Затем она так же осенила реку крестным знамением, как по суше, перешла на др. берег и скрылась в пустыне. Зосима же стал укорять себя, что до сих пор не узнал имени преподобной.

Встреча прп. Зосимы и прп. Марии Египетской. Смерть прп. Марии. Роспись часовни Пресв. Троицы в Люблине, Польша. XV в.
Встреча прп. Зосимы и прп. Марии Египетской. Смерть прп. Марии. Роспись часовни Пресв. Троицы в Люблине, Польша. XV в.

Встреча прп. Зосимы и прп. Марии Египетской. Смерть прп. Марии. Роспись часовни Пресв. Троицы в Люблине, Польша. XV в.

В следующем году он пришел в пустыню и нашел тело усопшей отшельницы. На земле в изголовье покойной было начертано ее имя - «смиренная Мария», а также день и час ее кончины - сразу после причастия, т. е. год назад. Зосима попробовал выкопать могилу, но земля была очень сухая и твердая. Вдруг из пустыни вышел огромный лев и стал лизать ноги преподобной. Тогда Зосима обратился к зверю с просьбой вырыть когтями яму, что лев и сделал, а затем скрылся в пустыне.

После погребения подвижницы старец вернулся в обитель и рассказал игумену и братии о своей встрече. Иноки стали отмечать память преподобной и записали предание о ней. Зосима же прожил долго и мирно скончался в 100-летнем возрасте.

Данное Житие вошло в Минологий (Четьи-Минеи) Симеона Метафраста практически без обработки; впосл. получило широкое распространение на православном Востоке и имеет 5 греч. переработок.

Мн. визант. авторы посвящали М. Е. свои произведения. Протасинкриту Евфимию принадлежит Похвальное слово в ее честь (BHG, N 1044е), коммеркиарий Иоанн и Максим Плануд составили ее Жития в стихах (BHG, N 1043, 1044аа), Никифор Просух и Максим (Мануил) Оловол посвятили ей гимны (BHG, N 1044, 1044b), имп. Мануил II Палеолог написал речь (BHG, N 1044с).

Греч. Житие, атрибутируемое свт. Софронию, было переведено на армянский (BHO, N 683, 686-687), сирийский (BHO, N 684; Bedjan. Acta. Т. 5. P. 342-385), эфиопский (BHO, N 685) и арабский языки (Graf. Geschichte. Bd. 1. S. 371, 508).

Почитание М. Е. получило распространение и на Западе. В VIII в. Павел Диакон († ок. 799) перевел на лат. язык Житие М. Е. (BHL, N 5415), приписываемое Софронию Иерусалимскому. Отрывок греч. Жития, в к-ром рассказывается об обращении и уходе в пустыню М. Е., изложен Анастасием Библиотекарем (BHL, N 5416). Еще один, возможно более ранний, перевод греч. Жития М. Е. был выполнен анонимным автором и имеет неск. редакций (BHL, N 5417-5417b). Впосл. появились переработки этих переводов (BHL, N 5417c - 5417z). Стихотворная версия сказания о М. Е. вошла в поэму о палестинских святых Флодоарда Реймсского († 966) (BHL, N 5418; Flodoardus. De triumphis Christi sanctorumque Palestinae. III 4 // PL. 135. Col. 541-548) и Хильдеберта Лаварденского († 1133; BHL, N 5419-5420). Еще одно метрическое лат. Житие М. Е. сохранилось в конце рукописи XII в. (Paris. lat. 17429. Fol. 107r - 107v; BHL, N 5421), в к-рой содержатся беседы свт. Григория I Великого на Книгу прор. Иезекииля. В XIII-XIV вв. Винцентий из Бове (Vincent. Bellovac. Spec. hist. XV 65-73), Иаков из Варацце (Iacopo da Varazze. Legenda Aurea / Ed. G. P. Maggioni. Firenze, 1998. T. 1. P. 374-377) и Петр Наталис (Petr. Natal. CatSS. IV 24) составили краткие сказания на латинском языке о М. Е. Существуют также переводы на староангл., франц. и нем. языки. История блудницы, к-рая через покаяние стяжала святость, стала символом прощения и милости Божией к любому искренне раскаявшемуся грешнику.

Причащение прп. Марии Египетской. Роспись нартекса кафоликона мон-ря Зрзе, Македония. 1368–1369 гг.
Причащение прп. Марии Египетской. Роспись нартекса кафоликона мон-ря Зрзе, Македония. 1368–1369 гг.

Причащение прп. Марии Египетской. Роспись нартекса кафоликона мон-ря Зрзе, Македония. 1368–1369 гг.

Время жизни М. Е. трудно установить из-за отсутствия в ее Житии хронологических и исторических указаний. Традиц. дата ее смерти основана на упоминании в Житии, что она скончалась 1 апр., в Великую пятницу, к-рые совпадают в 522 г. По мнению болландистов, М. Е. скончалась ок. 421 г.

Несмотря на широкое почитание М. Е., в Византии отсутствуют сведения о ее мощах. Посвящения храмов этой святой также являлись редкостью, хотя в храме Гроба Господня с древности существовал придел М. Е., устроенный, по преданию, на месте ее покаяния. На Западе, напротив, почитание мощей М. Е. довольно распространено: их частицы хранятся в Риме (в Латеранском соборе), в Неаполе, в Кремоне, в Антверпене и в др. местах.

Память М. Е. совершается правосл. Церковью дважды: 1 апр. и в 5-ю Неделю Великого поста (переходящее празднование). В четверг 5-й седмицы Великого поста совершается утреня с чтением Великого канона Андрея Критского и Жития М. Е., получившая название «Стояние Марии Египетской».

В зап. церковных календарях память М. Е. появляется во 2-й пол. IX в. Впервые она встречается в Мартирологе Узуарда (MartUsuard. 1965. P. 205-206), к-рый под 2 апр. поместил краткую заметку о святой, основанную на Житии (BHL, N 5415), а затем - в Мартирологе Адона Вьеннского, где 2 апр. отмечено как день погребения (depositio) М. Е. и говорится, что «дивные деяния» святой заслуживают похвалы (Dubois J., Renaud G. Le martyrologe d'Adon: Ses deux familles, ses trois recentions: Texte et comment. P., 1984. P. 117-118). В нек-рых каролингских Мартирологах 8 и 9 апр. указано перенесение мощей М. Е. в Рим (Der karolingische Reichskalender und seine Überlieferung bis ins 12. Jh. / Hrsg. A. Borst. Hannover, 2001. Tl. 2. S. 752, 768, 770. (MGH. Libri Memoriales; 2)). В 80-х гг. XVI в. кард. Цезарь Бароний внес в Римский Мартиролог память М. Е. под 2 апр. с указанием, что в этот день было совершено погребение святой в Палестине (MartRom. P. 121). В современной редакции Римского Мартиролога память М. Е. отмечена под 1 апр. (MartRom. (Vat.). P. 202).

Ист.: BHG, N 1041y - 1044e; BHO, N 683-687; BHL, N 5415-5421; ActaSS. Apr. T. 1. P. 67-90; Kyrillos von Skythopolis / Ed. E. Schwartz. Lpz., 1939. S. 222-235. (TU; Bd. 49. H. 2); Halkin F. Panégyrique de Marie l'Égyptienne par Euthyme le Protasecretis // AnBoll. 1981. Vol. 99. P. 17-44; Ward B. Harlots of the Desert: A Study of Repentance in Early Monastic Sources. Kalamazoo, 1987. (Cistercian Studies Series; 106); Βίος ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγύπτιας. ᾿Αθήνα, 1987; Τσάμης Δ. Μητερικόν. Θεσ., 1990. Τ. 1. Σ. 284-311; Жития византийских святых / Пер., вступ. ст., примеч.: С. В. Полякова. СПб., 1995. С. 185-213; Kouli M. Life of S. Mary of Egypt // Holy Women of Byzantium: 10 Saints' Lives in Translation. Wash., 1996. P. 70-93. (Byzantine Saints' Lives in Translation; 1); The Legend of Mary of Egypt in Mediaeval Insular Hagiography / Ed. E. Poppe, B. Ross. Dublin, 1996; S. Mary of Egypt: Three Medieval Lives in Verse / Transl. H. Feiss, R. Pepin. Kalamazoo, 2005.
Лит.: ActaSS. Apr. T. 1. P. XIII-XXI; Delmas F. Remarques sur la vie de Sainte Marie l'Égyptienne // EO. 1900. T. 4. N 1. P. 35-42; Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 126-127; Sauget J.-M. Maria Egiziaca // BiblSS. Vol. 8. Col. 981-991; Kunze K. Studien zur Legende der hl. Maria Aegyptiaca im dt. Sprachgebiet. B., 1969. (Philol. Stud. und Quellen; 49); Noret J. La vie de Marie l'Égyptienne (BHG 1042): Source partielle d'une prière pseudo-Éphrémienne // AnBoll. 1978. Vol. 96. P. 385-387; Walsh E. M. The Ascetic Mother Mary of Egypt // GOTR. 1989. T. 34. N 1. P. 59-69; K[azhdan] A., Š[evčenko] N. P. Mary of Egypt // ODB. Vol. 2. P. 1299; Saxer V. Mary the Egyptian (Aegyptiaca) // EEC. Vol. 1. P. 540; Flusin B. Le serviteur caché ou le saint sans existence // Les Vies de saints à Byzance: Genre littéraire ou biographie historique? / Éd. P. Agapitos, P. Odorico. P., 2004. P. 59-71. (Dossiers byzantins; 4); Harvey P. «A Traveler from an Antique Land»: Sources, Context, and Disseminatin of the Hagiography of Mary the Egyptian // Egypt, Israel and the Ancient Mediterranean World: Studies in Honor of D. B. Redford. Leiden, 2004. P. 479-499; The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography / Ed. S. Efthymiadis. Farnham, 2011. Vol. 1. P. 45-48, 115, 120, 189, 212, 222.

Почитание в Грузии

Прп. Зосима и прп. Мария Египетская. Роспись ц. Санта-Мария-Антиква в Риме. Акварельный рисунок из кн.: Wilpert. Mosaiken. 1916
Прп. Зосима и прп. Мария Египетская. Роспись ц. Санта-Мария-Антиква в Риме. Акварельный рисунок из кн.: Wilpert. Mosaiken. 1916

Прп. Зосима и прп. Мария Египетская. Роспись ц. Санта-Мария-Антиква в Риме. Акварельный рисунок из кн.: Wilpert. Mosaiken. 1916

На груз. языке сохранилось древнее Житие М. Е. (греч. оригинал неизв.), а также Житие редакции свт. Софрония, патриарха Иерусалимского, и синаксарное Житие М. Е. (все под 1 апр.). Метафрастическое Житие на груз. языке неизвестно. Отрывок древнего Жития (НЦРГ. А 95) издал С. Кубанеишвили (Кубанеишвили. Хрестоматия. 1946. Т. 1. С. 317-319). Публикацию текстов всех жанров о М. Е. на груз. языке и их сравнительный анализ осуществила в рамках диссертационного исследования Н. Мирашвили (Мирашвили Н. Грех и христ. легенда. Тб., 2005. С. 95-138 (древнее Житие и ред. свт. Софрония), 140-141 (синаксарное Житие М. Е.), 141-142 (служба М. Е.) (на груз. языке)).

Древнее Житие М. Е. («Жизнь и подвиг и покаяние преподобной Марии Египетской, которая была блудницей») сохранилось в 2 рукописях XI в. (НЦРГ. А 95. Л. 613-621; Bodl. 1. Fol. 448-456) и 4 рукописях XVI-XIX вв. Оно относится к серии аскетических пересказов св. отцов об отшельниках, что явствует из его начала: «Рассказывали нам святые отцы о святой Марии, о том, что Зосиме сердце подсказало войти в пустыню...» Очевидно, эта версия стала источником для более пространной редакции свт. Софрония «Жизнь святой и блаженной Марии Египетской, которая обитала в пустынях Иордана» (нач.: «Скрытие тайн царя есть добро, а проповедь Божиих дел полезно и славно...»). Она была переведена на грузинский язык прп. Евфимием Святогорцем (Мтацмидели) в XI в. и с небольшими расхождениями представлена более чем в 50 рукописях, хранящихся в коллекциях Национального центра рукописей Грузии (НЦРГ. А 1104. Л. 26-97. XI в.; Н 1907. Л. 119 об.- 151 об. XI в.; Н 282. Л. 69-106 об. 1180 г.; Н 2258. Л. 128 об.- 146. XII-XIII вв.; А 613. Л. 45 об.- 48 об. XII-XV вв.; S 1246. Л. 26-56. XVI в., и др.), Иерусалимской Патриархии (Hieros. Patr. iver. 2. Fol. 142-156. XI в.; 96. Fol. 69-71. XI в.; 23. Fol. 261-272r. XII-XIII вв.; 36. Fol. 69-77. XIII-XIV вв.; 39. Fol. 74v - 88. XIII-XIV вв.; 210. Fol. 74v - 84. XIV-XV вв.), Кутаисского историко-этнографического музея (Кут. 8. Л. 184-199. XVI в.; 38. Л. 807 об.- 814 об. 1579-1612 гг.; 6 рукописей XVII-XVIII вв.) и Зугдидского историко-этнографического музея (Зугд. 3. Л. 43-50 об. 1822-1825 гг.).

Синаксарное Житие М. Е. было переведено в XI в. прп. Георгием Святогорцем (Мтацмидели) и в составе Великого Синаксаря дошло в рукописях XI в. (Ath. Iver. georg. 30; Hieros. Patr. iver. 24/25; Sinait. iber. 4; НЦРГ. А 97, 193, Н 2211). К XIX в. относится текст «Кончина прп. Марии Египетской» (нач.: «И вот в некоем монастыре в Палестине жил некий старец, именем Зосима») (НЦРГ. S 449. Л. 167-171). Служба М. Е., написанная Феофаном, была переведена на груз. язык прп. Георгием Святогорцем и сохранилась под 1 апр. в рукописи XI в. (НЦРГ. Н 2336. Л. 4 об.). Она содержит стихиру на «Господи, воззвах» и 3 песнопения (Габидзашвили. Переводные памятники. 2004. Т. 1. С. 272-274; 2011. Т. 5. С. 408).

Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Асину (Панагии Форвиотиссы) близ Никитари, Кипр. 1105/06 гг.
Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Асину (Панагии Форвиотиссы) близ Никитари, Кипр. 1105/06 гг.

Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Асину (Панагии Форвиотиссы) близ Никитари, Кипр. 1105/06 гг.

Э. Габидзашвили

Почитание у южных славян и на Руси

Пространное Житие М. Е. (с упоминанием в заглавии имени Иерусалимского патриарха Софрония и без него) представлено неск. редакциями в древнерусской и особенно в южнославянской традициях, восходящими, по всей видимости, к 2 разновременным переводам (Шпадиjер. 1994; Dimitrova. Mary of Egypt. 1995; Eadem. The «Vita Mariae Egyptiacae». 1995; Иванова. 2008. С. 512-514; Творогов. 2008. С. 81; Каталог памятников древнерусской письменности XI-XIV вв.: (Рукоп. книги) / Отв. ред.: Д. М. Буланин. СПб., 2014. С. 298). Древнейший перевод греч. Жития (видимо, BHG, N 1042), представленный и южнославянскими, и многочисленными древнерус. списками (Иванова. 2008. С. 512-514; Творогов. 2008. С. 81), был выполнен, по всей очевидности, в X в. в Болгарии (отсутствие данного текста в волоколамском комплекте Четьих-Миней РГБ. Вол. 113. № 59, посл. четв. XV в., восходящем к очень древнему архетипу, отражает, вероятно, особенность греч. оригинала). Старший южнослав. список содержится в составе серб. Милешевского Панегирика (Черногория. Цетинский монастырь, рубеж XIII и XIV вв.). Ранние русские списки включены в Торжественник ГИМ. Чуд. № 20, посл. четв. XIV в., и в Триодный Синаксарь ЯИАМЗ. № 15470а, рубеж XIV и XV вв. Во 2-й четв. XVI в. этот текст вошел в состав ВМЧ свт. Макария. Второй перевод, судя по языковым особенностям, был выполнен у южных славян не ранее кон. XIII в. Старшая южнослав. рукопись, содержащая 2-й перевод, находится в т. н. Бдинском сборнике (серб. список кон. XIV в. с западноболг. оригинала 1360 г.); древнерус. традиция подобных сборников не изучена. При этом связь редакций текста Жития М. Е. с типами сборников в целом исследована недостаточно. Устойчивое присутствие Жития М. Е. в составе Триодных Синаксарей привело к тому, что текст рано начал публиковаться в восточнославянских кириллических изданиях Триоди Постной - начиная с московского безвыходного издания ок. 1555-1556 гг. (Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта 2-й пол. XVI в.: Сводный кат. М., 2003. Кн. 1. С. 42. № 5). В XVII в. (не позднее 2-й четв.) одна из версий Жития М. Е. была переведена на украинско-белорусский литературный язык в составе сборника типа Минейного Торжественника (Вильнюс. БАН Литвы. Ф. 19. № 61 - Добрянский Ф. Н. Описание рукописей Виленской публичной б-ки, славянских и русских. Вильна, 1882. С. 130). С XVII в. переводы (или переработки) Жития М. Е. на новоболгарский язык включаются в «Дамаскины» - четьи сборники с полной или частичной календарной (триодной и минейной) привязкой, формировавшиеся на основе перевода сб. «Сокровище» Дамаскина Студита (Петканова. 1965. С. 14-15; Демина. 1968. С. 54-57, 169-173), но вариант Жития М. Е., содержавшийся в греч. оригинале этого сборника, на слав. язык не переводился (История на българската средновековна литература / Съст. А. Милтенова. София, 2008. С. 733).

Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Успения Пресв. Богородицы мон-ря Вардзия, Грузия. 1184–1186 гг.
Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Успения Пресв. Богородицы мон-ря Вардзия, Грузия. 1184–1186 гг.

Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Успения Пресв. Богородицы мон-ря Вардзия, Грузия. 1184–1186 гг.

Краткое Житие М. Е. переведено на Руси или для Руси не позднее XII в. в составе нестишного Пролога. В южнослав. традиции оно помимо собственно Пролога встречается в составе Миней служебных и праздничных в качестве чтения по 6-й песни канона. Начиная с 1642-1643 гг. (1-е полное издание) данная редакция Жития М. Е. довольно регулярно издавалась Московским Печатным двором в составе Пролога. В 1-й пол.- сер. XIV в. Житие было дважды переведено в составе стишного Пролога болг. и серб. книжниками (возможно, на Афоне). Помимо собственно стишного Пролога оно входит в состав чтений по 6-й песни канона в многочисленных списках Миней служебных южнослав. и славяно-румын. происхождения XIV-XVII вв. (в славяно-молдав. традиции оно встречается только в составе Миней, Пролог как тип книги там отсутствует). Болг. перевод (т. н. Тырновская редакция) через серб. посредство не позднее кон. XIV в. попал на Русь (старший список - ГИМ. Чуд. № 17-перг., рубеж XIV и XV вв.), где в XV-XVI вв. получил распространение преимущественно в монастырской среде.

Служба М. Е. с каноном 3-го гласа («Покаянию прописание, святую обретши…») была переведена на слав. язык не позднее XI в., очевидно в составе комплекта Миней служебных; старшие списки имеют древнерусское (новгородское) происхождение - РГАДА. Тип. № 110, кон. XI - нач. XII в.; ГИМ. Син. № 165, сер. (?) XII в. (нотированная). В 1-й пол.- сер. XIV в. в связи с распространением у южных славян Иерусалимского устава был осуществлен новый перевод службы М. Е. в составе служебных Миней. В Сев.-Вост. Руси он получил распространение в 1-й четв. XV в., в Новгороде и Пскове - не ранее 30-х гг. XV в., в Великом княжестве Литовском и на восточнославянских землях Польского королевства - видимо, к посл. четв. XV в. Вероятно, практически одновременно был переведен канон 6-го (?) гласа в составе Триоди Постной (старший рус. список - РГБ. МДА. Фунд. № 116, 1-я четв. XV в.).

О мон-рях, освященных во имя М. Е., сведений не сохранилось. Данные о посвящении этой святой храмов (даже придельных) в южнославянском регионе отсутствуют, на Руси они очень редки: напр., церковь на месте Сретенского мон-ря, 1385; придел при престоле во имя ап. Андроника собора Покрова Пресв. Богородицы на Рву (Василия Блаженного) в Москве, не позднее 1618 г. (Павлович Г. А. Храмы средневек. Москвы по записям ладанных книг: [Ладанные книги 1584/85, 1613/14, 1617/18, 1618/19 гг.] // Сакральная топография средневек. города. М., 1998. С. 159-160).

В авг. 1700 г. чрезвычайный посланник Петра I думный дьяк Е. И. Украинцев, ездивший в К-поль для заключения мирного договора России с Турцией, получил в дар от Иерусалимского патриарха Досифея II Нотары часть мощей М. Е. (кость правой ноги). 18 февр. 1707 г. Украинцев передал серебряный ковчег с этой святыней в Сретенский мон-рь.

В народных верованиях балканских и вост. славян (в частности, в заговорах) М. Е. обычно не фигурирует.

Лит.: Начов Н. А. Тиквешки ръкопис // СбНУНК. 1894. Кн. 10. С. 191; Петканова Д. Дамаскините в българската литература. София, 1965; Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин: Болг. памятник XVII в.: Исследование и текст. София, 1968. Т. 1; СККДР. 1987. Вып. 1. С. 161-162; Шпадиjер И. Житиjе Мариjе Египћанке у рановизантиjском књижевном контексту // Књижевна историjа. Београд, 1992. Књ. 24. № 87. С. 177-192; она же. Житиjе Мариjе Египћанке у српскословенскоj рукописноj традициjи // АрхПр. 1994. Бр. 16. С. 15-90; она же. Житиjе Мариjе Египћанке у српскословенскоj књижевности (вриjеме поjављивања) // Русь и южные славяне: Сб. ст. к 100-летию со дня рожд. В. А. Мошина (1894-1987). СПб., 1998. С. 284-288; Dimitrova M. Mary of Egypt in Medieval Slavic Literacy // Bsl. 1995. Vol. 56. N 3. P. 617-624; eadem. The «Vita Mariae Aegyptiacae» in Medieval and Early Modern Bulgarian Literature // Annual of Medieval Studies at Central European University: 1993-1994. Bdpst, 1995. P. 108-125; Велчева Б. Ранният славянски превод на Житието на св. Мария Египетска в един ръкопис от XV век // Palaeobulgarica. 1996. № 3. С. 30-54; Иванова К. Bibliotheca hagiographica Balcano-slavica. София, 2008; Творогов О. В. Переводные жития в рус. книжности XI-XV вв.: Кат. М.; СПб., 2008.
А. А. Турилов

Гимнография

В Типиконе Великой церкви, отражающем особенности кафедрального богослужения К-поля IX-XI вв., память М. Е. отмечается 1 апр. без богослужебного последования (Mateos. Typicon. T. 1. P. 262). В Типиконах, относящихся к эпохе господства Студийского устава, в частности в Студийско-Алексиевском Типиконе 1034 г. и в Евергетидском Типиконе 2-й пол. XI в., память М. Е. отмечается 1 апр., при этом также указано, что ее богослужебное последование, состоящее из канона авторства Феофана Начертанного 2-го гласа, стихир и седальна, поется в 5-ю Неделю (воскресенье) Великого поста (см.: Пентковский. Типикон. С. 341; Дмитриевский. Описание. T . 1. С. 445).

В студийских Типиконах афоно-италийского происхождения - Георгия Мтацминдели Типиконе сер. XI в. и Мессинском Типиконе 1131 г.- 1 апр. назначается служба с пением на утрене «Аллилуия» (т. е. обычная постовая служба без к.-л. праздничных особенностей); указания о пении богослужебного последования М. Е. в 5-ю Неделю Великого поста отсутствуют (см.: Кекелидзе. Литургические груз. памятники. С. 280-281; Arranz. Typicon. P. 145).

Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Спаса на Нередице в Новгороде. 1199 г.
Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Спаса на Нередице в Новгороде. 1199 г.

Прп. Мария Египетская. Роспись ц. Спаса на Нередице в Новгороде. 1199 г.

В рукописных слав. Минеях студийской традиции - напр., ГИМ. Син. № 165, XII в. (см.: Горский, Невоструев. Описание. Отд. 3. Ч. 2. С. 55),- 1 апр. содержится богослужебное последование М. Е., состоящее из канона, цикла стихир-подобнов и 2 седальнов.

В древнейших сохранившихся редакциях Иерусалимского устава - напр., Sinait. gr. 1094, XII-XIII вв.,- 1 апр. назначается служба с «Аллилуия», богослужебное последование М. Е. не описано; о совершении памяти М. Е. в 5-ю Неделю Великого поста не сообщается (см.: Lossky. Typicon. P. 209, 258). Такие же указания содержатся в древнейшей известной слав. редакции Иерусалимского устава - Типиконе Сербского архиеп. Никодима 1319 г. (см.: Миркович. Типикон. С. 103б, 143а).

В первопечатном греческом Типиконе 1545 г. 1 апр. М. Е. назначается отпустительный тропарь плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа ᾿Εν σοὶ, Μῆτερ, ἀκριβῶς διεσώθη̇ (     ) и кондак 2-го гласа Τοῖς τῶν ἀγώνων σου πόνοις̇ (Подвигов твоих трудами…).

В первопечатном московском Типиконе 1610 г. 1 апр. последование М. Е. включает 2 отпустительных тропаря: 8-го гласа     и 3-го гласа       кондак 4-го гласа    с икосом, канон 4-го гласа, цикл стихир-подобнов, самогласен, седален и светилен; отмечено, что служба М. Е. поется в 5-ю Неделю Великого поста. В издании Типикона 1633 г. 1 апр. помещен только отпустительный тропарь и кондак М. Е.; также есть отсылка к совершению памяти М. Е. в 5-ю Неделю; в издании 1641 г. 1 апр. и в 5-ю Неделю Великого поста помещены те же указания, что и в издании 1610 г. В пореформенном Типиконе 1682 г., легшем в основу совр. Типикона РПЦ, указания 1 апр. соответствуют указаниям, содержащимся в изданиях 1610 и 1641 гг., но из 2 отпустительных тропарей был оставлен только один; в службе 5-й Недели Великого поста помимо гимнографии из последования М. Е. 1 апр. указан дополнительный самогласен М. Е.

Последование М. Е. 1 апр., помещенное в совр. греч. и рус. богослужебных книгах, содержит: отпустительный тропарь плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа ᾿Εν σοὶ, Μῆτερ, ἀκριβῶς διεσώθη̇ (     ), кондак 3-го гласа ῾Η πορνείας πρότερον μεμεστωμένη παντοίαις̇ (    ) с икосом, кондак 4-го гласа    с икосом (Минея (МП). Апрель. Ч. 1. С. 7), канон авторства Феофана Начертанного с акростихом ῎Αθλα ἀρετῆς Μαρίης ἀγλαόφρονος ᾆσμασι μέλπω (Подвиги славной Марии светломудренно песньми воспеваю) 2-го гласа, ирмос: ᾿Εν βυθῷ κατέστρωσε ποτὲ̇ (    ), нач.: ᾿Αγλαΐας τῆς πλησιφαοῦς (Красоты полносветной) (Μηναῖον. ᾿Απρίλιος. Σ. 8-15), канон того же автора без акростиха 4-го гласа, ирмос     нач.:     (Минея (МП). Апрель. Ч. 1. С. 6-11); греч. оригинал этого канона известен по рукописям (см.: AHG. T. 8. P. 55-63); цикл стихир-подобнов, 2 самогласна (в рус. Минее помещен только 1), седален, светилен (только в рус. Минее).

Встреча прп. Зосимы и прп. Марии Египетской. Миниатюра из Киевской Псалтири. 1397 г. (РНБ. ОЛДП. F. 6. Л. 175 об.)
Встреча прп. Зосимы и прп. Марии Египетской. Миниатюра из Киевской Псалтири. 1397 г. (РНБ. ОЛДП. F. 6. Л. 175 об.)

Встреча прп. Зосимы и прп. Марии Египетской. Миниатюра из Киевской Псалтири. 1397 г. (РНБ. ОЛДП. F. 6. Л. 175 об.)

Богослужебное последование М. Е. в 5-ю Неделю Великого поста в целом состоит из тех же песнопений, за исключением канона: назначается иной анонимный канон без акростиха плагального 2-го (т. е. 6-го) гласа, ирмос: Κύματι θαλάσσης̇ (  ), нач.: Πόθῳ τὴν φωσφόρον καὶ θείαν σου μνήμην (      ) (Τριῴδιον Κατανυκτικόν. Venetia, 1856. Σ. 294-298; Триодь Постная. М., 1992. Л. 336 об.- 341).

На утрене четверга 5-й седмицы Великого поста вместе с Великим покаянным каноном прп. Андрея, архиеп. Критского, поется анонимный канон М. Е. с акростихом Σὺ ἡ ὁσία Μαρία βοήθει (Ты, преподобная Мария, помогай) того же гласа и с тем же ирмосом, а Житие М. Е. назначается Типиконом в качестве уставного чтения за этим богослужением (из-за продолжительности и особого покаянного характера эта служба именуется «Мариино стояние»).

По рукописям известны песнопения М. Е., не вошедшие в совр. богослужебные книги: кондак плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа ῾Η ὑπερ πάντας χαλεπῶς ἐξαμαρτήσασα̇ (Более всех тяжко согрешившую…) с икосами (Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ταμεῖον ᾿Εκκλησιαστικῆς ποιήσεως // ΕΘ. 1949. Τ. 48. Σ. 169; AHG. T. 8. P. 41), дополнительные икосы кондаков, помещенных в печатных богослужебных книгах (Ibid.; Амфилохий. Кондакарий. С. 111, 181); анонимный канон с акростихом Δέχου ἀνάγνων χειλέων, μῆτερ, ὕμνον (Прими от скверных уст, мать, песнь) 2-го гласа, ирмос: ῎Αισωμεν τῷ Κυρίῳ̇ (  ), нач.: Δέχου χειλέων, μῆτερ (Прими от уст, мать) (AHG. T. 8. P. 2-10); анонимный канон с акростихом Μαρίαν ὑμνῶ τὴν κυρίως ὁσίαν (Марию воспеваю, истинно преподобную) 2-го гласа, ирмос: Συνεπάγη πρὸς αυτὴν̇ (Обратися вспять...), нач.: Μαρτυρίων τῆς τοῦ Θεοῦ βασιλείας (Свидетельств Божия Царствия) (Ibid. P. 11-25); канон, предположительно составленный Германом I К-польским, без акростиха 3-го гласа, ирмос: Τῷ ῥυσαμένῳ τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ δουλείας̇ (    ), нач.: Τῆς μετανοίας ὑπογραμμὸν τὴν ὁσίαν (Покаяния пример преподобную) со 2-й песнью (Ibid. P. 26-34; этот же канон в слав. пер. содержится в слав. рукописных Минеях XII в.- см.: Горский, Невоструев. Описание. Отд. 3. Ч. 2. С. 55); канон авторства Симеона Логофета (Метафраста) плагального 2-го (т. е. 6-го) гласа, ирмос: ῾Ως ἐν ἡπείρῳ πεζεύσας̇ (    ), нач.: Τῷ μακαρίῳ καὶ πρώτῳ καὶ νωερῷ φωτὶ (Блаженному и первому, и мысленному свету) (AHG. T. 8. P. 35-45); канон, составленный гимнографом Иосифом, без акростиха плагального 2-го (т. е. 6-го) гласа, ирмос: ῾Ως ἐν ἡπείρῳ πεζεύσας̇ (    ), нач.: ῾Ο ᾿Ισραὴλ μὲν ὁ πάλαι δημαγωγὸν τὸν Μωσῆν (Израиль древний вождя Моисея) (Ibid. P. 46-54); канон, составленный Георгием, еп. Никомидийским (имя автора акростиховано в богородичнах), с ῞Υλην παθῶν ἔφκεξε Μαρία πόνοις (Терние страстей сожгла Мария трудами) 2-го гласа, ирмос: Δεῦτε, λαοί̇ (  ), нач.: ῞Υλην παθῶν, Κύριε, σαρκὸς κατάφλεξον (Терние страстей, Господи, плоти попалив) (Ταμεῖον. Σ. 184), канон того же автора с акростихом Τὴν ἐν γυναξὶν ἄγγελον μέλπω πόθῳ (В женщине ангела воспеваю любовью) плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа, ирмос: ῾Αρματηλάτην Θαραὼ ἐβύθισε̇ (   ), нач.: Τῆς μετανοίας τὸν σὸν βίον ἔχοντες (Покаяния твое житие имея) (Ibid. Σ. 185); анонимный канон без акростиха тяжкого (т. е. 7-го) гласа, ирмос: ῎Αισωμεν τῷ Κυρίῳ̇ (  ), нач.: Τὴν ἐναρέτῳ βίῳ πρὸς τὴν οὐράνιον μετατεθεῖσαν ζωὴν (Добродетельным житием к небесной перейдя жизни) (Ibid. Σ. 184); анонимный канон с акростихом Μαρίαν ὑμνῶ τῆς ἐρήμου τὸ κλέος (Марию пою пустыни славу) плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа, ирмос: ῾Αρματηλάτην Θαραὼ ἐβύθισε̇ (   ), нач.: Μονογενὴς Λόγε τοῦ σοῦ γεννήτορος (Единородный Слове Твоего Родителя) (Ibidem); канон авторства Феофана Начертанного без акростиха плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа, ирмос: ῾Η κεκομμένη τὴν ἄτομον ἔτεμε̇ (   ), нач.: Σοῦ τῆς ἀφράστου (Твоего неизреченного) (Ibid. Σ. 184-185); канон авторства Иоанна Монаха (Иоанна Дамаскина?) без акростиха плагального 2-го (т. е. 6-го) гласа, ирмос: Τμηθείσῃ τμᾶται̇ (  ), нач.: ᾿Εκ τῆς ἐρήμου φεύγεις ὡς τὸ πρὶν ὁ ᾿Ισραήλ (Из пустыни бежишь, как прежде Израиль) (Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), μητρ. Ταμεῖον ᾿Εκκλησιαστικῆς ποιήσεως // ΕΘ. 1949. Τ. 48. Σ. 170); 8 циклов стихир-подобнов, 11 самогласнов, дополнительные седальны и светильны (Ibid. Σ. 166-168, 171).

Е. Е. Макаров

Иконография

Чудо арх. Михаила в Хонех. Причащение прп. Марии Египетской. Преподобные Симеон Столпник и Онуфрий Великий. Складень. XVI в. (Афон)
Чудо арх. Михаила в Хонех. Причащение прп. Марии Египетской. Преподобные Симеон Столпник и Онуфрий Великий. Складень. XVI в. (Афон)

Чудо арх. Михаила в Хонех. Причащение прп. Марии Египетской. Преподобные Симеон Столпник и Онуфрий Великий. Складень. XVI в. (Афон)

Изображение М. Е. выбивается из традиц. ряда образов преподобных жен, отражая, согласно Житию, ее подвиг отшельничества. Иконография ее образа ближе к образам святых мужей-анахоретов, напр. преподобных Макария Великого и Онуфрия Великого, по крайней мере в изображениях М. Е. теми же средствами, что и у них, подчеркнута предельная степень удаления от мира ради Христа: истощенное тело, неприкрытая или не полностью скрытая плащом нагота, всклокоченные волосы. Но в отличие от образов преподобных отцов-пустынников образ М. Е. наделен большей экспрессией, специфически переданной в каждой из характеристик, физической или духовной. Так, особенно в сценах, где фигура святой представлена в развороте, видны сочленения ее позвоночника, ребра, к-рые не скрывает превратившаяся в пергамен кожа; на некоторых изображениях тело М. Е. покрыто редкой шерстью (как, напр., на фреске ц. Пресв. Богородицы «Одигитрия» в Пече, Сербия, до 1337), а позвоночник иногда напоминает звериный хребет (как, напр., на фреске ц. свт. Германа в мон-ре Зрзе, 1368-1369). Святую изображают в преклонных летах, однако возрастная характеристика стерта аскезой - прорезающие лицо морщины лишь подчеркивают изможденность отшельницы. В лике М. Е. нет даже намека на благообразность, черты неправильные, нередко искаженные, несмотря на то что монах или монахиня, как это засвидетельствовано в чинопоследовании пострига, стремится уподобиться ангельскому образу. При этом облик М. Е. воспринимается как преображенный - выдубленная зноем кожа приобрела темный цвет, плоть иссушена постом, что уподобляет вид ее тела св. мощам, а в чертах запечатлена одухотворенность в предчувствии сопричастности Христу. На данную устойчивую трактовку образа святой повлияло прежде всего выделение в почитании М. Е. ее покаянного пути - причастившись Св. Таин в его начале, она приняла Св. Дары по его завершении. Поэтому в иконографии святой особое место занимает ставшая самостоятельной и подменившая собой единоличные образы, в т. ч. в минейных циклах, сцена причащения М. Е. прп. Зосимой Палестинским.

Одно из ранних изображений М. Е. сохранилось на фресках атриума (т. н. капелла прп. Антония Великого) в ц. Санта-Мария-Антиква на Римском форуме (после 850). В центральной части сев.-зап. стены среди разграниченных рамками сцен, согласно атрибуции Й. Вильперта, представлены отдельно изображения М. Е. (с нимбом) и прп. Зосимы (без нимба) (см.: Wilpert J. Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom 4.-13. Jh. Freiburg i Br., 1916. Bd. 2. Sp. 720-721; 1917. Bd. 4. Taf. 227/2). Оба показаны фронтально, по пояс. Голова преподобной не покрыта, рыжеватые волосы лежат 2 прядями на плечах, гиматий перекинут через левое плечо, правая рука отведена в сторону в жесте орации (изображение левой утрачено). Прп. Зосима представлен в темных монашеских одеждах, объемный куколь оставляет открытой узкую полосу лица, при этом акцентирована кисть правой руки, в к-рой святой большим и указательным пальцами удерживает частицу Евхаристического хлеба, в скрытой мантией левой руке угадывается форма дарохранительницы. Если предположение Вильперта об изображении здесь прп. Зосимы с частицей Св. Хлеба считать верным, то в ц. Санта-Мария-Антиква представлено самое раннее и редкое в данном изводе изображение сцены причащения. Ученый также обратил внимание на размещение фрески над погребальной локулой монаха, связав с тем, что перед смертью отшельница причастилась и повторила благодарственные слова св. Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши...» (Ibid. Bd. 2. S. 721), т. е. уже на начальном этапе формирования иконографии М. Е. существовала связь образа святой не только с темой покаяния и Причастия, но и с темой праведной кончины (эта традиция сохр. и в более поздних памятниках - изображения М. Е. располагались рядом с погребениями в притворах храмов или в погребальных капеллах, напр. в Джанавар-килисе, Каппадокия (XIII или XV-XVI вв.; см.: Jerphanion G. Une nouvelle province de l'art byzantine: Les églises rupestres de Cappadoce. P., 1936. Vol. 2. P. 366)). О почитании святой в Риме в тот же период свидетельствует фреска в ц. Санта-Мария-Эджициака (между 872 и 882; с данным посвящением упом. с XV в.), где помимо изображения причащения М. Е. находился житийный цикл святой из 4 сцен, из к-рых различима лишь композиция с изображением встречи прп. Зосимы с М. Е.: фигуры разделены потоком р. Иордан, прп. Зосима, в куколе, с параманом, в препоясанном хитоне, молитвенно воздев руки (орант), обращен к М. Е., святая стоит спиной к нему, скрывая наготу, но обернулась, ее светлые короткие волосы растрепались (см.: Matthiae G. Pittura romana del Medioevo. R., 1965. Vol. 1. P. 228-231).

Прп. Мария Египетская, с житием. XIV в. (ризница мон-ря Хиландар на Афоне)
Прп. Мария Египетская, с житием. XIV в. (ризница мон-ря Хиландар на Афоне)

Прп. Мария Египетская, с житием. XIV в. (ризница мон-ря Хиландар на Афоне)

Наибольшее число изображений святой в сцене ее причащения представлено в живописной декорации храмов Византии и ее ареала. Закрепление этой иконографической схемы приходится на X в. Прп. Зосима и М. Е. представлены стоящими друг против друга в 3/4-ном повороте: он - в полном монашеском облачении, с непокрытой головой (куколь на плечах), она - в перекинутом через плечо гиматии, не скрывающем ноги и оставляющем открытым другое плечо; в правой руке прп. Зосимы лжица, к-рую он подносит к устам отшельницы, в левой - дарохранительница или причастная чаша, руки М. Е. обычно молитвенно протянуты к Св. Дарам или (реже) крестообразно сложены на груди.

Анализ содержательного генезиса композиции причащения М. Е. прп. Зосимой как важного элемента программы декора визант. храмов IX - 1-й пол. XV в. (см.: Татарченко. 2012. С. 24-50) показал, что в македонскую эпоху (X - сер. XI в.) получили оформление основные темы в трактовке этого сюжета, «евхаристическая, монашеская, покаянная, тема праведной кончины и ответа на Страшном Суде» (Там же. С. 49); в XII в. композиция занимает зону вимы; в кон. XII - XIV в.- зап. части храма, раскрывая евхаристическую тематику во взаимосвязи с др. изображениями (в памятниках кон. XII - нач. XIII в.); в XIV-XV вв.- в монашеских циклах в качестве назидательного примера аскетического делания (в т. ч. в поздневизант. памятниках).

Размещение сцены причащения М. Е. в восточной зоне храма обусловило ее включение в литургическую программу росписи. Так, в Каппадокии в Новой Токалы-килисе в Гёреме (950 - нач. 60-х гг. X в.) сюжет причащения М. Е. в алтаре совмещает евхаристическую («Жертвоприношение Авраама»), аскетическую (образы преподобных) и эсхатологическую («Теофания») темы (Татарченко. 2012. С. 27-30). В капелле св. Василия в Гёреме (сер. X в.) сцена причащения М. Е. помещена в жертвеннике вместе со сценой «Ангел в поединке с бесом» (ср. с размещением в Вардзия) и рядом с прообразовательным сюжетом Евхаристии - сценой «Гостеприимство Авраама» (см.: Сарабьянов. 2004. С. 765). В том же регионе и в тот же период сцена причащения М. Е. встречается в алтаре, напр., в Кылычлар-Кушлук-килисе (капелла 33) в Гёреме (XI в.), в ц. Богородицы Панагии (Хаджи-Исмаил-Дере, капелла 2) (2-я пол. X в.), в Баллы-килисе в Соганлы (нач. X в. или нач. XI в.).

Особенно яркими примерами программного включения сцены причащения М. Е. в декорацию алтарной зоны храма в XII в. являются росписи 2 монастырских храмов - ц. Асину (Панагии Форвиотиссы) близ Никитари, Кипр (1105/06), и ц. Богоматери «Живоносный Источник» в Самари, Мессения, Греция (до 1191). В кипрской церкви образы М. Е. и прп. Зосимы традиц. иконографии вынесены один против другого на зап. грани алтарных пилонов, однако композиция обладает пространственной целостностью, а заключенные в линейные рамки фигуры не являются обособленными. Будучи представлены в 1-й, т. е. в наиболее соотнесенной с человеком, зоне росписи, они становятся для молящегося итоговым смыслом литургии. Включение в композицию храмового престола и зримое преодоление пространства между фигурами совершаются через жест прп. Зосимы - лжица в его правой руке выходит за границы рамки. Сцена причащения М. Е. связана с композицией «Евхаристия» на стене апсиды, где в левой части показан Иуда, извергающий Св. Дары. Он обращен спиной к центру композиции, представлен «делающим шаг» из нее - высоко поднятое колено выступает за линию разгранки, разрывая пространство композиции так же, как регистром ниже, но в противоположном направлении - к алтарю, это делает лжица, несомая к устам М. Е. прп. Зосимой (см.: Stylianou. 1997. P. 118; Татарченко. 2012. Ил. на с. 37). То же размещение сцены причащения М. Е., но на противоположных столбах, внизу (полотенца отсутствуют), представлено в росписи храма в Самари, где жертвенный, евхаристический, контекст реализован в программах литургической (в зоне вимы - причащение М. Е., «Мелисмос», надпись: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем» (Ин 6. 55-56)), прообразовательной (в наосе - «Гостеприимство» и «Жертвоприношение Авраама») и исторической (в нартексе - Страстной цикл) (см.: Grigoriadou-Cabagnols. 1970. P. 177-196. Fig. 7; Татарченко. 2012. С. 36) тем.

Параллельно существует традиция размещать образ М. Е. в сцене причащения в зап. компартиментах храма (напр., в Чанлы-килисе в Акхисаре, XI в.,- на зап. стене наоса, не сохр.; в Келиджлар-килисе, 1-я пол.- сер. XI в.,- в нартексе). Появление здесь этого сюжета со временем приобрело неск. смысловых значений, в основе лежит житийное повествование о том, как М. Е. не могла войти в базилику имп. Константина при Гробе Господнем и услышала голос от находившейся в притворе иконы Божией Матери. В IX в. имп. Лев VI Мудрый (886-912) перевез икону «Богоматери, говорившую с Марией Египетской» из Иерусалима в К-поль и поставил ее в соборе Св. Софии, «в правой части храма, снаружи нартекса, там, где серебряные двери» (Описание святынь К-поля. 1996. С. 443). К тому же времени относится и первый пример размещения сцены причащения М. Е. в связи с воспоминанием об указанном событии в Житии - он представлен в росписи ц. св. Стефана в Кастории, Греция (сер.- посл. четв. IX в.). Для изображения причащения М. Е. здесь выбрано пограничное место между основным пространством храма и нартексом - на сев. грани сев. прохода из нартекса в наос, что напоминает о молении М. Е. в притворе Иерусалимского храма. Близость к нартексу, где на своде помещена композиция «Страшный Суд», позволила исследователям рассматривать сцену причащения М. Е. в этом касторийском храме «вписанной» в эсхатологический контекст. Однако расположенный рядом, на сев.-зап. грани центральной арки прохода, образ Божией Матери, от к-рого хорошо просматривается изображение М. Е., а также отсутствие в тематике росписи, в т. ч. на поверхности зап. стены, образов, связанных со «Страшным Судом», напоминают прежде всего об истории в Иерусалимском храме и о последующем покаянном подвиге М. Е., на к-рый ее благословила Богородица через Свою икону. Тут же, по соседству с образом Божией Матери, в нижнем ярусе сев. свода центральной арки, изображены держащими Животворящий Крест Господень равноапостольные Константин и Елена: именно со стремления поклониться Кресту Господню началось преображение блудницы в великую святую (см.: Χατζηδακις Μ. Ψηφιδοτα τοιχογραφιες: Καστορια. Αθηνα, 1992. Σ. 13. Ν 34, 35 (на схеме росписи)). О существовании практики связанного прочтения образов Богородицы и М. Е. упоминает свт. Симеон Солунский: при описании (ок. 1400) патриаршего входа в храм Св. Софии он сообщает, что в притворе при иконе Божией Матери, к-рая говорила с М. Е., находился образ самой святой (ής και της όσίας Μαρίας πλησίον είκών - «и преподобной Марии икона рядом» - перевод О. В. Лосевой), однако о его виде и точном размещении ничего не сообщается (Darrouzès J. Sainte-Sophie de Thessalonique d'après un rituel // REB. 1976. Т. 34. P. 47; об иконе Богородицы, «говорившей» с М. Е., см.: Лидов А. М. Чудотворные иконы Софии К-польской: Император как создатель сакрального пространства // Он же. Иеротопия: Пространственные иконы и образы-парадигмы в визант. культуре. М., 2009. С. 161-207). «Входной» аспект заявлен также расположением изображений М. Е. и прп. Зосимы по сторонам юж. входа в зап. компартименте в росписи ц. Панагии Аракос близ Лагудеры, Кипр (1192).

На размещение образа М. Е. при входе в храм могло повлиять отправное событие ее Жития - желание переступить порог церкви, чтобы поклониться Кресту Господню. Став назидательной картиной покаяния для входящих в храм, а также стоящих в притворе оглашенных и исповедующихся, сцена причащения М. Е. или ее отдельный образ оказались включенными в традиц. систему декорации визант. храма, дополняя ее новым смыслом и раскрываясь в новом качестве. Напр., в росписи пещерной ц. Успения Пресв. Богородицы мон-ря Вардзия, Грузия (1184-1186), на склонах юж. входного проема представлены в сцене причащения образы М. Е. и прп. Зосимы; их фигуры даны в редком фронтальном типе изображения, фланкирующими образ Спасителя в тимпане (руки М. Е. сложены в молитвенном жесте перед грудью, ладони обращены вовне). Предстояние М. Е. и прп. Зосимы воспринимается совокупно с расположенной выше композицией «Воскрешение - Сошествие во ад» (над аркой входа) и вынесенной из нее в отдельный эпизод сценой (на стене слева) с изображением ангела, связывающего поверженного сатану. Т. о., тема «входа» отступает на 2-й план, а превалирующей становится идея воскрешения мертвых через искупительный образ покаяния и причащения. Впосл. как сцена причащения, так и отдельный образ М. Е. «закрепляются» в зап. части храма безотносительно входа в него (фрагменты фигур М. Е. и прп. Зосимы в росписи ц. Сурб-Аствацацин мон-ря Ахтала, Армения (между 1205 и 1216),- в юж. части зап. стены над изображением Сорока мучеников Севастийских, к к-рой ок. сер. XIII в. была пристроена усыпальница ктитора храма атабека Иване Мхаргрдзели; единоличный поясной образ - в ряду св. жен на зап. стене ц. Пресв. Богородицы в Кинцвиси, нач. XIII в.), встречаясь в этой зоне, в т. ч. и в рус. искусстве Нового времени (напр., единолично - на откосе сев. окна на зап. стене Преображенского собора Новоспасского монастыря в Москве, 1689).

Прп. Мария Египетская. Миниатюра из Четвероевангелия. Сер. Х в. (Ath. Stautonik. 43. Fol. 10)
Прп. Мария Египетская. Миниатюра из Четвероевангелия. Сер. Х в. (Ath. Stautonik. 43. Fol. 10)

Прп. Мария Египетская. Миниатюра из Четвероевангелия. Сер. Х в. (Ath. Stautonik. 43. Fol. 10)

С кон. XI в. образ М. Е. устойчиво входит в визант. иконографию Страшного Суда в западной части храма. Содержательное богатство образа святой не могло не повлиять на варианты его размещения в данной композиции, каждый раз привнося новые акценты. Для наиболее традиц. схемы Страшного Суда характерно изображение М. Е. в составе группы св. жен, шествующих на Суд к Престолу Господню. Фигура святой представлена, как правило, в 1-м ряду, но без определенного места (встречаются варианты, где М. Е. находится во главе шествия или же замыкает его), однако благодаря специфическому облику отшельницы она всегда узнаваема. Так, в одной из ранних композиций «Страшный Суд», в росписи зап. апсиды храма Атени Сиони, Грузия (90-е гг. XI в.), М. Е. показана шествующей с молитвенно поднятыми руками вслед за равноап. Ниной; облик святой, нагота к-рой скрыта лишь коротким, выше колен, темного цвета рубищем, а седые короткие волосы всклокочены, составляет контраст с изображениями праведных жен в царских венцах и богатых одеждах. В средневизант. период образ М. Е. в группе св. жен представлен также в росписях крипты костницы Бачковского (Петрицонского) мон-ря, Болгария (XI - нач. XII в.),- в конце группы; ц. вмч. Георгия в Ст. Ладоге (посл. четв. XII в.),- во главе группы; на мозаике в базилике Санта-Мария-Ассунта в Торчелло, Италия (ок. 1100 или нач. XII в.),- во главе; в поздневизант. период, в т. ч. в рус. памятниках,- в росписях ц. Богородицы Левишки в Призрене, Косово и Метохия (1307-1313),- во главе группы; Успенского собора во Владимире, XV в.,- замыкает группу; и т. д. Так же на иконах с изображением Страшного Суда (ранняя сохранившаяся - XII в., мон-рь вмц. Екатерины на Синае), особенно рус. традиции (напр., икона 3-й четв. XV в., ГТГ (см.: Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до нач. XVI в. М., 2000. С. 61-62, 242. № 48),- замыкает череду святых, идущих на суд).

В следующем варианте бывш. блудницу, к-рой был воспрещен вход в храм, ап. Петр первой из св. жен подводит к вратам рая - в этой группе М. Е. представлена в росписи Димитриевского собора во Владимире (ок. 1194), а также на русских иконах: сер. XVI в. из ц. Покрова Пресв. Богородицы погоста Лядины Каргопольского р-на Архангельской обл. (ГЭ; см.: Царство и Царствие: Рус. икона XVI в.: Книга-календ. на 2003 г. Минск; Mil., 2002. С. 6. Табл. V); 2-й четв. XVII в. (ЯХМ; см.: Иконы Ярославля. 2009. Т. 2. Кат. № 113. С. 16-21). Причем на рус. иконах «Страшный Суд» фигура М. Е. может быть представлена дважды - сначала в группе святых - в среднем ярусе, шествующей к Престолу уготованному, а затем в той же группе - внизу, у врат рая (икона сер. XVI в., ЯХМ; см.: Иконы Ярославля. 2009. Т. 1. Кат. № 48. С. 288-301).

В росписи ц. Спаса на Нередице близ Вел. Новгорода (1199) изображение М. Е., как показательный образ покаяния и воздаяния по делам, является предуготовительным по отношению к композиции «Страшный Суд». Фигура святой находится не непосредственно в композиции, размещенной на зап. стене зап. нефа, а напротив нее - на щеке юж. арки прохода из зап. нефа в наос, напоминая таким расположением в т. ч. и о теме «входа» в храм. Единоличное поясное изображение показано не в медальоне, а на плоскости стены, ограниченной рамкой практически на ширину арочного проема. Особенно выразительным является жест воздетых в молении рук М. Е., представленной как оранта (тот же жест - у парного М. Е. образа неизв. святой над сев. аркой). Образ прп. Зосимы помещен в жертвеннике среди др. преподобных (об изображении М. Е. в системе росписи нередицкого храма в связи с практикой церковных служб см.: Пивоварова. 2002. С. 84-86).

Встречаются и др. композиции с изображением М. Е., в т. ч. варианты с 2 сценами, представленными не столько как иллюстрации Жития, сколько с целью подчеркнуть определенную знаковую тему, раскрываемую через образ этой святой. Так, во фресках Йыланлы-килисе в долине Ыхлара в Белисырме, Каппадокия (кон. IX - 1-я пол. X в.), сохранились сцены причащения и погребения М. Е. (Jolivet-Lé́vy. 1991. P. 308); в эти 2 сюжета вмещается тема покаяния и праведной кончины, впервые заявленная в росписи ц. Санта-Мария-Антиква расположением образа М. Е. у погребальной ниши. В иллюминированных Псалтирях сцены 1-й встречи прп. Зосимы и М. Е., а также причащения отшельницы служат визуальными акцентами текста Пс 118. В Киевской Псалтири (РНБ. ОЛДП. F. 6. Л. 175 об., 1397 г.) маргинальные миниатюры расположены на листе со стихами 126-131, одна над другой, по хронологии событий: вверху - встреча святых, их фигуры разделены горкой, старец подает нагой М. Е. снятую с себя мантию; внизу - причащение, причем эта миниатюра графически связана со стихом 131 (Уста моя отверзох, и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах) (изд.: Киевская Псалтирь 1397 г. из ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде [ОЛДП F 6]. М., 1978. С. 294). То же расположение маргинальных миниатюр относительно стихов Пс 118 показано и в Псалтири из галереи Уолтерс в Балтиморе (Baltim. W 733. Fol. 99 r, нач. XIV в.); о копийном характере миниатюр этой рукописи свидетельствует, в частности, путаница в одеждах прп. Зосимы, изображенного, напр., в сцене причащения сообразно сану иерея в фелони, но с подобием омофора на плечах (элемент облачения архиерея) и с голой (без поруча) рукой (тот же выбор сцен в Ала-килисе в долине Ыхлара, сер. XI в.; см.: Jolivet-Lé́vy. 1991. P. 329; Татарченко. 2012. С. 32). В Лондонской (Феодоровской) Псалтири (Lond. Brit. Lib. Add. 19352. Fol. 68 r, 1066 г.) представлена одна сцена - встреча прп. Зосимы и М. Е., выбранная в качестве примера подвига отшельничества к тексту Пс 54. 7 (Се удалихся бегая и водворихся в пустыни).

В XIV в. в росписи храмов мон-рей сцены с изображением М. Е. сопоставляются со специфически монашескими сюжетами. На фрагментарно сохранившихся фресках в наосе ц. Рождества Пресв. Богородицы Снетогорского монастыря (1313), согласно реконструкции В. Д. Сарабьянова, помещена сцена кончины М. Е.: над телом усопшей (сохр. фрагмент головы) совершает заупокойное чтение прп. Зосима, в руках к-рого раскрытый кодекс. Эта композиция (на сев. стене, слева от портала) находится во взаимосвязи с др. композициями, расположенными попарно на сев. и юж. стенах в боковых рукавах подкупольного креста; напротив, на юж. стене, в частности, представлена «Встреча преподобных Антония Великого и Павла Фивейского» (см.: Сарабьянов В. Д. Программа монашеских изображений в росписях собора Рождества Богородицы Снетогорского мон-ря // ДРИ. 2008. [Вып.]: Худож. жизнь Пскова и искусство поздневизант. эпохи: К 1100-летию Пскова. С. 80-92). Причащение М. Е. в паре с еще одним достаточно распространенным сюжетом в росписи монастырских храмов - композицией «Ангел вручает монашеский устав прп. Пахомию Великому» - представлено в целом ряде памятников (напр., в ц. Богородицы Левишки, 1307-1313; в ц. св. Германа в мон-ре Преображения в Зрзе, 1368-1369; в ц. Успения Пресв. Богородицы на Волотовом поле близ Вел. Новгорода, 70-е гг. XIV в.).

К монашеским по образному составу можно отнести и нек-рые иконы. Напр., на складне XVI в. (Афон) экспрессивная по стилистике сцена причащения М. Е. прп. Зосимой стала центральной по отношению к изображениям анахоретов - преподобных Симеона Столпника и Онуфрия Великого (вверху - «Чудо в Хонех»); монашеская тема представлена и на иконе из мон-ря Дечаны «Преподобные Иоанн Лествичник, Зосима и Мария» (2-я пол. XVI в.).

К разряду житийных можно отнести изображение М. Е. в молении Божией Матери, встречающееся на одной из ранних миниатюр - в Сборнике XII в. с Житием М. Е. (Paris. Suppl. gr. 1276. Fol. 104v; текст предваряет миниатюра с причащением М. Е.- Fol. 95),- на поле листа с текстом в 3/4-ном развороте вправо от образа Божией Матери типа «Воплощение» представлена М. Е., облаченная в серо-синий хитон и красный мафорий, руки воздеты в молении. Этот сюжет вошел в состав клейм житийных икон М. Е., наиболее ранняя из которых, 2-й пол.- кон. XIV в., находится в ризнице мон-ря Хиландар на Афоне. Икона с уникальной композицией, где в отсутствие средника с единоличным изображением М. Е. центральным становится образ ее жития, которое представлено в 4 ряда в 15 сценах (по С. Радойчичу - в 16 сценах, см. их описание: Радоjчиh. 1964. С. 257-260). Появление такой схемы могло быть продиктовано влиянием рукописной книги (Там же. С. 260): напр., подобное зонирование пространства листовой миниатюры, в т. ч. житийного характера, известно по миниатюрам из рукописи Слов свт. Григория Богослова (Paris. gr. 510, между 879 и 882 гг.; на fol. 32v - мученичество ап. Петра, и др.). Во всех сценах М. Е. представлена с нимбом; до начала подвига в пустыне - в красном платье с открытыми до плеч руками, голова покрыта белым платом. Количество сцен графически не регламентировано и зависит от варианта прочтения, их содержание достаточно полно отражает текст Жития: М. Е. сидит за пряжей в доме в Александрии; она уговаривает взять ее на корабль, плывущий из Египта в Иерусалим; арх. Михаил не дает М. Е. войти в храм; М. Е. молится в храмовом притворе перед иконой Божией Матери («Елеуса»); она просит перевезти ее на другой берег Иордана, чтобы оказаться в пустыне; первые 17 лет М. Е. в пустыне (в 2 сюжетах) - святая вкушает от взятых с собой хлебов, запивая водой из Иордана, и борется с помыслами, пав в молитве на землю; 1-я встреча прп. Зосимы и М. Е. (в 6 сюжетах) - старец просит подвижницу не удаляться от него, он подает ей мантию прикрыть наготу, святые коленопреклоненно просят благословения друг у друга и беседуют, молитва прп. Зосимы и М. Е., старец удаляется из пустыни в свой монастырь; 2-я встреча - прп. Зосима причащает М. Е.; прп. Зосима с молитвенно протянутой рукой скорбит, стоя над телом усопшей М. Е. В последней сцене в ногах святой темным пятном показана пещера (?), изображение льва, ископавшего могилу М. Е., отсутствует.

Особого места образ М. Е. в греч. иконописных подлинниках не нашел. В руководстве для иконописцев - «Ерминии» иером. Дионисия Фурноаграфиота (ок. 1730-1733) - имя святой упоминается 9-м в перечне 12 преподобных жен, все перечислены без описания (Ерминия ДФ. С. 178). В средневизант. период некоторые из редко встречающихся единоличных образов М. Е. отличаются своеобразной иконографией. Так, на миниатюре из Четвероевангелия из мон-ря Ставроникита на Афоне (Ath. Stauronik. 43. Fol. 10, сер. X в., К-поль) М. Е. представлена фронтально по пояс в медальоне в центре листа. Ее облик имеет привычные черты, нетипичным же является крест на длинном древке, который возник, очевидно, как напоминание о страстном желании святой поклониться в Иерусалимском храме Животворящему Кресту Господню. Единоличный поясной образ М. Е. представлен также на зап. стене ц. Пресв. Богородицы в Кинцвиси (нач. XIII в.), в освященной во имя М. Е. церкви мон-ря Бертубани (фреска утрачена, известна по фотографии, см.: Чубинашвили Г. Н. Пещерные мон-ри Давид-Гареджи. Тб., 1948. С. 102).

Прп. Мария Египетская в числе праведников, шествующих в Ррай. Фрагмент композиции «Страшный Суд» на зап. апсиде ц. Атени Сиони, Грузия. 90-е гг. XI в.
Прп. Мария Египетская в числе праведников, шествующих в Ррай. Фрагмент композиции «Страшный Суд» на зап. апсиде ц. Атени Сиони, Грузия. 90-е гг. XI в.

Прп. Мария Египетская в числе праведников, шествующих в Ррай. Фрагмент композиции «Страшный Суд» на зап. апсиде ц. Атени Сиони, Грузия. 90-е гг. XI в.

В минейных циклах на миниатюрах рукописей, в иконописи, а также в росписи храмов единоличные образы М. Е. также редки, т. е. в день памяти святой, под 1 апр., предпочтительным является изображение сцены причащения. Эта особенность отмечена в рус. иконописных подлинниках в вариантах текстового описания под 1 апр. и в лицевой части, предлагающих писать сцены 1-й (с подаванием мантии) и 2-й (с причащением) встреч М. Е. с прп. Зосимой. Так, напр., в подлиннике сводной редакции XVIII в. по списку С. Т. Большакова сказано: М. Е. «стоит нага, плечо левое голо и ребра, власы коротки русы, мало седина бела, а Зосима дает мантию, назад зрит, а в другом месте дает Зосима причастие Святых Таин, а оба стоят на Иордане, гора низка вохра на Иорданом, около их деревца»; там же под 4 апр., в день памяти прп. Зосимы, содержится упоминание о нем, как «погребшем тело святыя Мария Египетская» (Большаков. Подлинник иконописный. С. 86; то же см.: Филимонов. Иконописный подлинник. С. 309). В лицевой части Строгановского иконописного подлинника (1-я четв. XVII в.) представлены 3 сцены: вверху - прп. Зосима подает мантию М. Е.; внизу слева - причащение М. Е.; справа - сцена, имеющая отношение к погребению святой,- на уровне пещеры сидит прп. Зосима, на переднем плане лев, М. Е. изображена над пещерой с жестом рук указующих на небо, но головой повернутой к прп. Зосиме (см.: Строгановский иконописный лицевой подлинник. М., 1869. С. 129). В минеях причащение изображено, напр., на миниатюре в Житиях святых за февр.-июнь по Метафрасту из мессинского мон-ря Сан-Сальваторе (Mess. Salvad. 27. Fol. 213r, XI в., К-поль); в Минологии на год (Bodl. gr. th. f. 1. Fol. 34r, 1322-1340 гг., Фессалоника) - в верхней части листа; на минейной иконе зографа Лонгина (1596, мон-рь Дечаны, см.: Пећко-дечанска иконописна школа од XIV-XIX в.: Кат. Београд, 1955. Табл. XII, XIII); в настенном минологии ц. св. Апостолов [св. Спаса] в Пече, Косово и Метохия (1561).

Единоличные изображения в минологиях: на иконе, являющейся частью гексаптиха, в к-рый также первой входит упомянутая выше икона «Страшный Суд» с образом М. Е. (XII в., мон-рь вмц. Екатерины на Синае); в росписи нартекса ц. Вознесения мон-ря Дечаны, Косово и Метохия (ок. 1350); ц. свт. Николая Чудотворца в Пелиново, Черногория (1717-1718),- везде в рост.

В иконописании известен пример размещения сцены причащения М. Е. на царских вратах (2-я пол. XV в., Музей икон, Рекклингхаузен) - ростовое изображение святой занимает правую створку.

Встречается сопоставление образа М. Е. (в т. ч в сцене причащения) с образом вмц. Екатерины Александрийской. Так, сцена причащения помещена на оборотной стороне иконы с единоличным образом вмц. Екатерины (XIV в.; Музей византийского и христианского искусств, Афины; сохр. фигура прп. Зосимы с надписанием имени и фрагменты верхней части фигуры М. Е.). Эта связь прослеживается и по неск. рус. иконам XVI в.: «Вмц. Екатерина, с праздниками» (сер. XVI в., ГТГ) - прп. Зосима и М. Е. показаны в составе 4 клейм с двунадесятыми праздниками (Рождество Пресв. Богородицы, Рождество Христово, Успение Пресв. Богородицы), расположенных слева и справа от средника; «Вмц. Екатерина, ап. Иаков, брат Господень, прп. Мария Египетская» (кон. XVI - нач. XVII в., Вел. Новгород, ГТГ).

В русской изобразительной традиции с сер. XVII в. интерес к образу М. Е., давший новые варианты ее иконографии, был связан с тем, что имя святой носила царица Мария Ильинична Милославская, супруга царя Алексея Михайловича. К этому периоду относится целый пласт иконных единоличных образов М. Е., носящих характер памятников личного благочестия. Изображение М. Е. встречается среди избранных святых, разнообразный состав к-рых ограничен лишь пожеланием заказчика. Вместе с прп. Алексием, человеком Божиим, составляя пару небесных покровителей царственной четы, М. Е. представлена, напр., на иконе письма Якова Рудакова (Казанца), созданной в год бракосочетания Алексея Михайловича и Марии Ильиничны (1648, ГММК; Маркина Н. Д. Новое произведение Якова Рудакова (Казанца) из Успенского собора Московского Кремля // ГММК: Мат-лы и исслед. М., 1991. [Вып. 8]: Худож. культура XVII в. С. 48-57); на иконе из московского Сретенского монастыря (сер. XVII в., ЦМиАР) - на обеих в предстоянии образу Божией Матери «Знамение»; на иконах той же иконографии, но в молении Спасу Еммануилу в облачном сегменте (2-я пол. XVII в., ГММК) или Св. Троице (новозаветной) (2-я пол. XVII в., Музей икон, Рекклингхаузен); поздний вариант иконографии представлен, напр., на иконе из фамильной часовни-усыпальницы Арсеньевых-Лермонтовых, находилась над могилой М. Ю. Лермонтова (1-я пол. XIX в., Музей-заповедник «Тарханы»). Иногда программа икон, связанных с царственными особами, расширялась, как, напр., на иконе «Богоматерь с Младенцем на престоле, с избранными святыми» (2-я пол. XVII в., СИХМ) - фигуры прп. Алексия и М. Е., подчеркивая парность одинаковым жестом сложенных крестообразно на груди рук, показаны в 1-м ряду, они фланкируют образы 5 святых; на иконе «Прп. Мария Египетская, прп. Алексий, человек Божий, свт. Алексий, митр. Московский, и вмч. Феодор Стратилат, предстоящие Св. Троице (новозаветной)» (2-я пол. XVII в., СПГИАХМЗ) и на сходной с ней по программе иконке из черного глинистого сланца (ГРМ. ДР/КАМ 126) - вверху Св. Троица (ветхозаветная), в среднем ряду - 3-фигурный Деисус, в состав к-рого введен свт. Алексий, в нижнем - М. Е., прп. Алексий и прп. Сергий Радонежский (см.: Мурьянов М. Ф. Алексей человек Божий в слав. рецензии визант. культуры // ТОДРЛ. 1968. Т. 23. С. 116 - предложена датировка после сер. XV в.).

Вместе с творцом Покаянного канона свт. Андреем Критским М. Е. представлена на иконах, создаваемых в т. ч. как аналойные образы 1-й седмицы и четверга 5-й седмицы Великого поста: напр., на иконе из Воскресенского Кириллова Новоезерского монастыря на о-ве Красном (2-я пол. XVII в., ЧерМо, см.: Куликова О. В. Древние лики Рус. Севера: из музейного собр. икон XIV-XIX вв. г. Череповца. М., 2009. Кат. 62. Ил. 64) - предстоят образу Божией Матери «Знамение». Образы свт. Андрея Критского и М. Е. есть на иконе, написанной Симоном Ушаковым для деревянной соборной Успенской ц. Флорищевой пуст. (в каменном соборе икона находилась в алтаре возле жертвенника; 1660, ГВСМЗ). Выбор 7 святых, изображенных в овальных медальонах на полях Владимирской иконы Божией Матери, обусловлен сугубо поминальным характером. Обращает на себя внимание положение фигуры М. Е.: она единственная дана фронтально и, будучи расположенной в центре нижнего поля, соотносится с Престолом уготованным на поле вверху, что может напоминать о связи образа М. Е. с композицией «Страшный Суд». Правая рука святой воздета в молении, а левая опущена вниз: с одной стороны, примечательно, а с другой - не находит объяснения то, что М. Е. держит в ней закрытый свиток.

В широком составе избранных святых М. Е. представлена, напр., на иконе «Богоматерь «Утоли моя печали», с предстоящими святыми» (ок. 1774, ц. Св. Троицы на Пятницком кладбище, Москва) - вверху справа образ, парный образу вмц. Екатерины (ниже - изображения еще 7 святых; см.: Красилин М. М. Памятники искусства XVII - нач. XX в. в немузейных собр. Москвы: Троицкая ц. на Пятницком кладбище. Кат.-2 // Худож. наследие: хранение, исследование, реставрация: Сб. ст. [Вып.] 13. М., 1990. Кат. № 36. С. 147-148. Ил. 16). Образ М. Е. входит и в композицию икон Собора святых, напр. иконы нач. XIX в. Божией Матери «Всех скорбящих Радость», которой предстоят в молении 67 святых, в их числе и М. Е. (на правом поле 2-я) (Юхименко. 20122. Кат. 14. С. 227).

Образ М. Е. встречается в иконостасах. В 15-фигурном Деисусе в походном иконостасе из Спасо-Преображенского собора Рыбинска ростовые фигуры М. Е. (слева) и парная ей фигура св. Параскевы (?) замыкают ряд святых, предстоящих «Спасу в силах» (XIX в., круг мастерских Владимирской губ., Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; см.: Хохлова И. Л. Иконы Рыбинска. Рыбинск, 2009. С. 140-141).

В XVII в. заново разрабатывается программа житийных сюжетов на иконах святой, имеющих прежде всего патрональный характер. На московской иконе из собрания С. П. Рябушинского «Прп. Мария Египетская, с 12 клеймами жития» (1629, ГТГ; Антонова, Мнёва. Каталог. Т. 2. С. 264-265. Кат. 701) М. Е. представлена в среднике в молении Богоматери с Младенцем в левом верхнем углу, ее нагота прикрыта красного цвета гиматием; сюжеты 12 клейм: М. Е. просит принять ее на борт корабля, М. Е. плывет на корабле в Иерусалим, в Иерусалиме народ поклоняется Кресту Господню, моление М. Е. перед иконой Божией Матери, причащение М. Е., М. Е. переплывает в лодке Иордан на пути в пустыню, М. Е. молится в пустыне, встреча М. Е. с прп. Зосимой, беседа М. Е. с прп. Зосимой, моление М. Е. и прп. Зосимы, причащение М. Е., погребение М. Е.

Икона северных писем «Житие преподобных Марии Египетской и Зосимы Палестинского» (XVII в., ГТГ) по замыслу напоминает икону из ризницы Хиландарского мон-ря на Афоне - здесь также отсутствует образ М. Е. в среднике. Однако расположение сюжетных сцен (выбраны основные -1-я и 2-я встречи святых) уже не имеет традиц. порядка в клеймах, а подчинено законам создания общей житийной композиции, представленной единой картиной. В поздних памятниках с расширенным составом сюжетов этот порядок не всегда отвечает последовательности событий. Так, на палехской иконе «Прп. Мария Египетская, с житием» (XIX в., Россия, частное собрание) на плоскости средника показаны в произвольном порядке сцены: М. Е. в лодке переплывает Иордан, в отдалении видны строения большого города (вверху справа); видение прп. Зосимой М. Е. на облаке во время молитвы (вверху слева); события 1-й встречи прп. Зосимы и М. Е. (в левой части); причащение М. Е. (в средней части). Центральной становится выделенная масштабом сцена погребения М. Е.- прп. Зосима читает книгу у изголовья почившей святой, у ног лежит лев, ископавший ей могилу. Вверху в центре - ангел передает в руки Господа душу М. Е., изображенную в виде обнаженной детской фигурки. Пейзаж на этой иконе не напоминает пустынный благодаря пышным кронам изображенных по всему среднику высоких деревьев; иногда на иконах бывает представлена лесная чаща, указывая т. о. на отшельничество М. Е. в палестинской пустыне, как параллель пребыванию в лесах русских пустынников (напр., старообрядческая житийная икона М. Е., написанная на Ветке во 2-й пол. XIX в., частное собрание; см.: Электр. ресурс: 1939.ru/catalpg-3725.htm1). В некоторых случаях выбор и трактовка сюжетов носят самый произвольный характер, как на иконе «Прп. Мария Египетская, со сценами жития» (XVIII в., ГМИР; Рус. искусство из собр. ГМИР. Кат. 105. С. 83): фронтальная в рост фигура М. Е. (в левой, покровенной гиматием руке держит закрытый свиток) изображена в центре, но вписана в общее пространство с житийными сценами и имеет тот же масштаб. На фоне пустынного пейзажа с лещадками слева от центральной фигуры помещено более нигде не встречающееся изображение обнаженной М. Е., стоящей по пояс в водах Иордана, словно в крещальной купели, ее руки крестообразно сложены на груди; ниже - прп. Зосима дает мантию М. Е.; справа от центральной фигуры - образ М. Е. с протянутыми молитвенно руками, привычный для сцены ее причащения, но здесь фигура развернута в 3/4-ном повороте влево к полю иконы (фигура прп. Зосимы отсутствует); ниже - лев погребает М. Е., рядом скорбит прп. Зосима.

Наибольшей подробностью среди других икон отличается рассказ в клеймах подписной иконы 1804 г. невьянского иконописца И. В. Богатырёва «Прп. Мария Египетская в житии, в 16 клеймах» (ГМИР, происходит из церкви Громовской старообрядческой общины в С.-Петербурге). В клеймах: рождество, встреча с паломниками; путешествие на корабле в Иерусалим; М. Е. у Иерусалимского храма среди паломников, М. Е. не может войти в храм; моление раскаявшейся М. Е. перед иконой Божией Матери и поклонение Кресту; некий человек подает ей милостыню, она покупает хлеб; омовение и причащение М. Е. в ц. св Иоанна Предтечи; М. Е. отправляется по Иордану в пустыню для покаяния; молитва в пустыне; встреча со старцем прп. Зосимой; бегство М. Е. от прп. Зосимы; старец отдает М. Е. плащ прикрыть наготу; молитва М. Е. и прп. Зосимы; М. Е. просит благословение, прп. Зосима видит молящуюся М. Е., поднявшуюся над землей; М. Е. рассказывает старцу о себе, он преклоняет колена перед отшельницей; прп. Зосима со Св. Дарами выходит из мон-ря; М. Е. переходит Иордан «яко посуху», чтобы принять причастие. Заключительная часть повествования помещена в средник, став обрамлением центрального ростового образа М. Е., представленной фронтально с жестом воздетой правой руки, пальцы которой сложены двуперстно, левая рука у груди ладонью вовне; сцены: причащение М. Е.; просьба М. Е. к прп. Зосиме прийти через год; М. Е. переходит Иордан, возвращаясь в пустыню; приход прп. Зосимы через год; из пустыни приходит лев и помогает рыть могилу; старец читает над умершей молитву на погребение (Рус. искусство из собр. ГМИР. Кат. 330. С. 224-225).

Столько же клейм и на палехской иконе «Прп. Мария Египетская, с житием» с образом М. Е., предстоящей в молении Божией Матери с Младенцем (нач. XIX в., старообрядческая ц. Рождества Христова Рогожской общины, Москва; см.: Юхименко. 20122. Кат. 13. С. 226-227). Четыре клейма (7-10) отведены под изображения подвигов святой в пустыне (сохр. надписи): искушение М. Е. пищей, когда она, вкушая хлеб, желала мяса и рыбы; М. Е. молится Божией Матери во время искушения; питание М. Е. «зелием», когда кончились хлеба; у М. Е. истлела от ветхости одежда. В заключительном клейме (16) представлен прп. Зосима, читающий надпись на земле в оглавии умершей М. Е. В размещении иконы в храме сохранена ориентация на зап. часть - она расположена рядом с входом, на юго-зап. столбе.

Лит.: Радоjчић С. Una Poenitentium: Мариjа Египатска у српской уметности XIV в. // Зб. Народног музеjа. 1964. Т. 4. С. 255-265; Kaftal G. Iconography of the Saints in Central and South Italian Schools of Painting. Florence, 1965. N 252. Col. 764. Fig. 896; Niero A. La basilica di Torcello e Santa Fosca. Venezia, 1968. P. 38; Антонова, Мнева. Каталог. Т. 2. Кат. 361. С. 23; Кат. 701. С. 264-265; Кат. 1023. С. 490; Миjовић. Менолог. 1973. С. 191, 336, 371; Stylianou A. The Communion of St. Mary of Egypt and Her Death in the Painted Churches of Cyprus // CIEB, 14. Actes. 1976. Vol. 3. P. 435-441; LCI. Bd. 8. Sp. 643; Jolivet-Lé́́vy C. Les é́́glises byzantines de Cappadoce. P., 1991. P. 113, 145, 193, 256, 274, 327-328; Описание святынь К-поля в лат. рукописи XII в. / Пер., предисл., коммент.: Л. К. Масиель Санчес // Чудотворная икона в Византии и Др. Руси. М., 1996. С. 436-463; Nicolaidès A. L'église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra, Chypre: Etude iconographique des fresques de 1192 // DOP. 1996. Vol. 50. P. 122-123; Stylianou A., Stylianou J. The Painted Churches of Cyprus: Treasures of Byzantine Art. Nicosia, 19972. P. 117-121; Пивоварова Н. В. Фрески ц. Спаса на Нередице в Новгороде: Иконогр. программа росписи. СПб., 2002. Кат. 179. С. 129; Сарабьянов В. Д. Георгиевская ц. в Ст. Ладоге. М., 2003. С. 57. Ил. 56; он же. Собор Рождества Богоматери Антониева мон-ря // Монументальная живопись Вел. Новгорода: Кон. XI - 1-я четв. XII в.: Кат. СПб., 2004. С. 762, 763, 765; Рус. искусство из собр. ГМИР. М., 2006; Иконы Ярославля XIII - сер. XVII в.: Шедевры древнерус. живописи в музеях Ярославля. М., 2009; Татарченко С. Н. «Причащение Марии Египетской» в визант. монументальной живописи // Вестн. ПСТГУ. Сер. 5. 2012. Вып. 1(7). С. 71-83; Юхименко Е. Старообрядческий центр за Рогожской заставою. М., 20122.
Э. В. Шевченко
Ключевые слова:
Святые Русской Православной Церкви Почитание православных святых Святые Римско-католической Церкви Преподобные Русской Православной Церкви Иконография преподобных Гимнография преподобных Мария Египетская († ок. 421 или 522), преподобная (пам. 1 апр., в 5-ю Неделю Великого поста; пам. зап. 1 апр.)
См.также:
ПАВЕЛ ФИВЕЙСКИЙ [Анба Була] († 40-е гг. IV в.), прп. (пам. 15 янв.; пам. копт. 2 амшира (27 янв.); пам. зап. 10 янв.)
АЛЕКСИЙ, ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ († ок. 411), прп. (пам. 17 марта, зап. 17 июля, сир. 3 нояб.)
АНДРЕЙ (ок. 660-740), архиеп. Критский, прп. (пам. 4 июля), визант. ритор и гимнограф, автор покаянного Великого канона
АНДРЕЙ ЮРОДИВЫЙ (V или IХ-X вв.), прп., блж. (пам. 2 окт., пам. греч. 28 мая)
АРСЕНИЙ ВЕЛИКИЙ (ок. 354-449), егип. подвижник, прп. (пам. 8 мая, копт. 13 пашонс, пам. зап. 19 июля)
ВАСИЛИЙ ДЕКАПОЛИТ († 750?), прп., исп. (пам. 28 февр., пам. зап. 27 февр.)
ВЕНЕДИКТ НУРСИЙСКИЙ [Бенедикт] Нурсийский (ок. 480 - 547), прп. (пам. 14 мар.; пам. зап. 21 мар., 11 июля)
ГРИГОРИЙ ДЕКАПОЛИТ прп. (пам. 20 нояб.)
ЕВФИМИЙ ВЕЛИКИЙ (ок. 377 - 473), прп. (пам. 20 янв.)
ЕВФРОСИН (Елеазар; ок. 1386-1481), прп. (пам. 15 мая и в Соборе Псковских святых)
ЕВФРОСИНИЯ [Смарагд] († ок. 470), прп. Александрийская (пам. 25 сент.; пам. зап. 1 янв., 11 февр.)
ЕФРЕМ СИРИН (ок. 306-373), богослов, поэт, самый известный из сирийских отцов Церкви, прп. (пам. 28 янв.; католич.- 9 июня; Сиро-яковитской Церкви - суббота 5-й седмицы поста, 28 янв., 19 февр.; в Маронитской - 27 янв.; в Церкви Востока - пятница 5-й седмицы по Богоявлении (пам. сир. Учителей))
ИЛАРИОН ВЕЛИКИЙ (ок. 291 - 371), прп. (пам. 21 окт.)
ИОАНН КАССИАН РИМЛЯНИН (IV-V вв.), прп. (пам. 29 февр.), аскетический писатель, богослов, один из основателей зап. монашества