Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

ЛЕВ, ФЕОДОР И ГРИГОРИЙ
40, С. 311 опубликовано: 14 мая 2020г.


ЛЕВ, ФЕОДОР И ГРИГОРИЙ

[Греч. Λέων, Θεόδωρος κα Γρηγόριος; Явленные святые; ῞Αγιοι Θανέντες] († ок. 360), исповедники (пам. греч. в Неделю Всех святых и в Соборе Самосских святых в первые субботу и воскресенье авг.) . Древнейшие источники, содержащие краткие Жития этих святых,- «Легендарий» доминиканца Пьетро Кало († 1348) (BHL, N 3675) и «Каталог святых» Петра Наталиса († 1370) (BHL, N 3676) - указывают в качестве места подвижнической жизни Л., Ф. и Г. некую долину Samus на Кефалинии (ActaSS. Р. 771) или о-в Самос (Ibid. P. 769). Большинство исследователей отдают предпочтение Кефалинии, т. к. там с XIII в. прослеживается почитание Л., Ф. и Г.: в Протоколе латинской Кефалинийской епископии в 1264 г. упоминается монастырь Новоявленных святых, впосл. фигурирующий в источниках под названием Явленные святые. Он находится недалеко от совр. г. Сами, к-рый, видимо, лат. авторы перепутали с о-вом Самос. Указанные в Житиях топонимы (расположенный напротив долины Samus соседний о-в Thous, на к-ром есть долина Compatrum, т. е. отцов-сподвижников) отождествлены болландистами с названиями находящейся рядом с Кефалинией Итаки (Thoae и Valle di Compari). В пользу проживания Л., Ф. и Г. на Самосе высказался совр. исследователь М. Варвунис, к-рый считает, что под названием Thous может подразумеваться древний г. Теос на малоазийском берегу, напротив Самоса, а под долиной Compatrum - местность Ливади-тон-Калойирон (дословно - «луг старцев») на Патмосе. На Самосе недалеко от Питагорио (в древности этот город также назывался Самос) есть развалины храма Артемиды и раннехрист. кладбище Панайица, где обнаружен мартирий IV в. с 3 пустыми раками, которые, по предположению Варвуниса, являются гробницами, куда архонт Михаил поместил мощи святых. В 1-й пол. XIII в., по мнению Варвуниса, мощи Л., Ф. и Г. были перевезены с Самоса на Кефалинию.

Л., Ф. и Г. жили в правление имп. Констанция II (337-361). Они происходили из вост. части Римской империи, отличались христ. добродетелями и глубокой верой в Бога, «в миру были воинами императора, но в сердце являлись воинами Божиими, желающими принять мученичество за веру Христову» (ActaSS. Р. 769). Юноша Л., почти 30-летний Ф. и достопочтенный старец Г., известный своей мудростью, не желая служить императору-арианину, покинули войско и уехали с Сицилии на Кефалинию (или Самос). Они поселились в уединенном месте, где в зарослях ежевики нашли развалины античного храма. Там Л., Ф. и Г. подвизались много лет и скончались в один день - в 14-е или в 9-е календы сент. (19 или 24 авг.). Св. воины явились знатному жителю острова Михаилу, больному проказой, и велели предать их тела погребению. Тот по указанию Свинопаса нашел благоухающие мощи в зарослях кустарника, с почестями похоронил их и получил исцеление от болезни. Из-за чудесного явления св. воинов и обретения их мощей Л., Ф. и Г. стали называть Явленными святыми. В знак благодарности Михаил построил над могилой Л., Ф. и Г. мон-рь. Согласно местному преданию, мощи святых были обнаружены в пещере на холме Авлохори, в окрестностях совр. Сами.

По прошествии времени мощи Л., Ф. и Г. были перевезены в Венецию и положены в мон-ре прор. Захарии, отца св. Иоанна Предтечи, в одну раку с мощами этого святого. Петр Наталис считал, что в Венецию были доставлены только мощи Ф. и Г., а тело Л. осталось на Самосе, хотя в других источниках сообщается, что оно было перевезено в Венецию позднее - в 1124 г.

В 2009 г. по просьбе Кефалинийского митр. Спиридона (Калафатакиса) мраморная рака в ц. прор. Захарии была распечатана, в результате экспертизы находившиеся в ней мощи святых отождествлены с мощами Л., Ф. и Г. Архиепископ Венеции передал в дар Кефалинийской митрополии 3 частицы мощей этих святых.

Молебный канон в честь Л., Ф. и Г. составил великий гимнограф Александрийской Церкви Х. Бусьяс, службу, акафист и величания - протопр. Г. Андзулатос.

Древнейшая сохранившаяся икона святых датируется 1654 г. (в наст. время находится в ц. Успения Пресв. Богородицы в Сами).

Ист.: ActaSS. Aug. T. 4. P. 768-772.
Лит.: Lucchesi G. Gregorio, Teodoro e Leone, confessori dell isola di Samo, santi // BiblSS. 1966. Vol. 7. Col. 403; ᾿Αντζουλάτος Γ., πρωτοπρεσβ. Οἱ Θανέντες ῞Αγιοι μάρτυρες στὴν Κεφαλλονιὰ Γρηγόριος, Θεόδωρος κα Λέων // Κεφαλληνιακὰ Χρονικά. ᾿Αργοστόλι, 1999. Τ. 8. Σ. 177-207; idem. ῞Αγιοι Κεφαλλονιᾶς στὴ Βενετία // Ibid. 2004. Τ. 10. Σ. 435-457; idem. Οἱ ῞Αγιοι Θανέντες: Οἱ ῾Ομολογητὲς ῞Αγιοι τῆς Κεφαλλονιᾶς Γρηγόριος, Θεόδωρος κα Λέων. ᾿Αθήνα, 2005; Βαρβούνης Μ. Γ. Αγιολογική και λαϊκή παράδοση των στρατιωτικών αγίων της Σάμου Γρηγορίου, Θεοδώρου και Λέοντος (Δ´ αι.) // Erytheia: Revista de Estudios Byzantinos y Neogriegos. Madrid, 2014. T. 35. P. 155-165.
О. В. Л.
Ключевые слова:
Святые Греческих Православных Церквей Исповедники Греческих Православных Церквей Лев, Феодор и Григорий († ок. 360), исповедники (пам. греч. в Неделю Всех святых и в Соборе Самосских святых в первые субботу и воскресенье авг.)
См.также:
АМФИОН (IV в.), еп. Епифании Киликийской, исп. (пам. греч. 12 июня)
АНАСТАСИЙ АПОКРИСИАРИЙ († 666), исп. (пам. греч. 20 сент.)
АНУВИЙ (Ануб, Нуб, Ануф; IV в.), прп. Египетский, исп. (пам. 5 июня, греч. 6 июня, копт.17 июня)
АФАНАСИЙ ПАВЛОПЕТРИЙСКИЙ (750 - 826), прп., исп. (пам. 22 февр.)
АХЕМЕНИД ПЕРС (V в.), исп. (пам. греч. 3 нояб.)
ВУСИРИС († кон. IV в.), св., исп. (пам. визант. 21 янв.)