Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

«КУКУЗЕЛИССА» ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
39, С. 276-277 опубликовано: 26 февраля 2020г.


«КУКУЗЕЛИССА» ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

[Греч. ἒαναγία Κουχουζέλισσα], чудотворный образ, находящийся в Лавре св. Афанасия на Афоне (празд. 1 окт., по др. источникам - 21 нояб., в день Введения во храм Пресв. Богородицы). Название икона получила по имени визант. певчего, монаха Лавры прп. Иоанна Кукузеля (кон. XIII - до 1341). С Житием прп. Иоанна Кукузеля связан лит. сюжет (Чудо Богоматери об Иоанне Кукузеле) о даровании преподобному Пресв. Богородицей награды за усердие и талант - золотой монеты. Существуют различные версии этого сюжета. Традиционная, наиболее пространная изложена в сб. «Вышний покров над Афоном, или Сказания о святых чудотворных на Афоне прославившихся иконах» (М., 1902, 1992р. С. 35-42) и воспроизводит текст Агапия Критянина (Ландоса) из сб. «Hamartolon soteria» (Benetia, 1641). Там говорится о явлении прп. Иоанну после исполнения им Акафиста в субботу 5-й недели Великого поста Пресв. Богородицы, Которая вручила золотую монету в качестве залога Своего благоволения. В другой версии главным действующим лицом является не Богородица, а Ее икона, перед которой читался Акафист («Сказание святым иконам», списки не ранее XVIII в., публ.: Каган-Тарковская М. Д. Повесть о Ватопедском мон-ре // Груз. и рус. средневек. литературы. Тб., 1992. С. 102). В обоих случаях прп. Иоанн привешивает полученную монету к иконе, которая с этого момента начинает чудотворить, в частности излечивает Кукузеля от телесной немощи. Упоминание в легенде о монете-подвеске на чтимом образе (известный в т. ч. на Афоне обычай прилагать к иконе в знак благодарности или обета привесы) дает основание считать «генеалогически старшими» версии, в которых прп. Иоанна вознаграждает Пресв. Богородица через Свою икону.

Икона Божией Матери «Кукузелисса» (лавра св. Афанасия на Афоне)
Икона Божией Матери «Кукузелисса» (лавра св. Афанасия на Афоне)

Икона Божией Матери «Кукузелисса» (лавра св. Афанасия на Афоне)

Сюжет об этом чуде есть и в др. источниках, не связанных с Афоном. Напр., в известной по спискам кон. XVII - сер. XVIII в. рукописи «Повесть о св. горе Синайской» (Фёдорова И. В. «Повесть о святой горе Синайской» - малоизвестный памятник восточнослав. паломнической литературы // ТОДРЛ. 1971. Т. 26. С. 450-479) рассказывается о чудотворной иконе Божией Матери Виматариссы (Алтарницы) (нач. XIII в.) из мон-ря вмц. Екатерины на Синае: «Внутрь же олтаря в соборной церкви, на горнем месте, икона чюдотворная Пресвятыя Богородицы... И о той же иконе синайстии старцы повествуют, яко во времена древняя, при державе благоверных царей греческих Василия, глаголю Македонянина,/ некоему от доместик обители тоя певшу «Достойно», и воздремася. И златник, иже бе на персех тоя иконы, обретеся в руце доместика именем Кукузелъ, иже и услыша глас от иконы: «Приими сие за труды твои и благодарю на величии сладкаго пения ти». Оле чюдеси! Елицы обретшиися, тогда вси удивишася, пачеже видящии от иконы привешенный / златник в руце доместика обретеся, и страхомъ велиим одержим, и вси благолепно хвалу воздаша Пречистой Богородицы и ея преславному чюдеси» (Там же. С. 472-473).

В наст. время «К.» и. находится в парекклисионе в честь Введения во храм Пресв. Богородицы, называемом также «храм Кукузелиссы», к-рый был построен в 1713 г. во дворе мон-ря, у входа, на фундаменте старого парекклисиона прп. Афанасия Афонского. Четыре раза в год «К.» и. выносят на поклонение в кафоликон Лавры: от Великой субботы до Фоминой недели (Антипасха); 5 июля (по юлианскому календарю), в день памяти прп. Афанасия,- престольный праздник мон-ря; 21 нояб., в день празднования Введения во храм Пресв. Богородицы и «К.» и.; от рождественского сочельника до Богоявления. Перенесение совершается крестным ходом, во время к-рого диакон кадит перед иконой, а братия поет «Достойно есть».

В 1931 г. в честь «К.» и. Герасимом Микраяннанитом были написаны Последование, Акафист и Просительный канон, ежедневно исполняемый иеромонахом-просмонарием. В день празднования (21 нояб.) перед «К.» и. исполняется также Канон пророкам «Свыше пророцы Тя предвозвестиша, Отроковице», который переложил на музыку прп. Иоанн Кукузель.

Икона точно не датирована. Н. П. Кондаков считал ее написанной «не позже XIII в.» (Памятники христ. искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 169-170), однако доступное рассмотрению личное письмо имеет плохую сохранность и досконально не исследовалось. Проскинитарии, упоминающие о присутствии иконы в Лавре в связи с творимыми чудесами (Иоанна Комнина, Макария Тригониса, Евфимия Трапезундского), относятся к XVIII в. В 1701 г., до построения «храма Кукузелиссы», «К.» и. находилась в приделе 40 мучеников Севастийских лаврского кафоликона, сохраняла обитель от бедствий, пожаров и проч. бед, а в 1755 г. спасла обитель от пиратского нападения.

В 1744 г. в кафоликоне Лавры икону увидел и описал русский паломник В. Г. Григорович-Барский: «Зде, в храме святого Афанасия, в иконостасе есть образ зело ветхий, пред которым всегда неугасаемое светится кандило. Сей древле бест наместный в иконостасе великого храма, в его же подобие, на всенощном бдении от труда мало уснувши добродетелному певцу Иоанну Кукузеле, явившися Пресвятая Богородица, даде златицу в руку, о нем же широка последи будет беседа» (Григорович-Барский В. Г. Второе посещение св. Афонской горы. М., 2004. С. 18).

В наст. время «К.» и. покрыта окладом 1839 г. (более ранний, считавшийся византийским, утрачен в 1826). На нем Пресв. Богородица представлена в венце, Младенец придерживает рукой сферу, что соответствует поствизантийской иконографии XVIII-XIX вв. За фигурой Богомладенца воспроизведена сцена подношения символической модели храма основателем мон-ря прп. Афанасием Пресв. Богородице. На поле иконы, слева от головы Божией Матери, изображено Чудо о прп. Иоанне Кукузеле. В ямбической надписи под ним изложено предание о прп. Иоанне, в к-ром икона названа «Кукузелиссой»; неизвестно, имеются ли надписи, в частности эпитет «Кукузелисса», на самой иконе. Эпитет повторяется на позднейших списках иконы, хранящихся в Лавре, но на одном из них, с датой 1771 г., образ именован «Иконом, страж и защитница царской Великой Лавры» - прозвание, связанное с чудесным явлением Богоматери прп. Афанасию. Есть нек-рые основания полагать, что древним именованием этой иконы было «Икономисса»; память о нем сохранилась в устной монастырской традиции, называющей, в частности, «храм Кукузелиссы» приделом Богородицы Портаитиссы и Икономиссы (Miljokovic B. La vie de Saint Sava de Serbie par Domentijan et les cultes des icôns athonites thaumaturges de la Vierge // Byz. 2008. Vol. 78. P. 331). На нижнем поле оклада еще 2 ямбические надписи, в которых называется имя серебряных дел мастера Иоанна, сына Николая из Эноса, к-рый 3 годами раньше сделал оклад иконы «Достойно есть».

Иконографически «К.» и. соответствует классическому типу прямоличной «Одигитрии» с Младенцем на левой руке. Это позволило Кондакову сблизить «К.» и. с Иверской иконой Божией Матери. С XVIII в. известны изображения Богоматери на «К.» и. с 3-й рукой, к-рой, согласно преданию, Пресв. Богородица подала монету Своему избраннику. По этой же причине на списке 1930 г. образ Богородицы назван не только «Кукузелисса», но и «Троеручица». На списке 1785 г., где Божия Матерь также изображена с 3-й рукой, показан и получающий монету прп. Иоанн Кукузель, как это следует из надписи рядом. Такие списки дали основание еп. Порфирию (Успенскому) предположить, что «К.» и. могла быть «написана по подражанию Троеручице» груз. или сир. письма (Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты… 1845 г. К., 1877. Ч. 1. С. 215).

На списке 1930 г. образ сопровожден также именованием «Η Θοβηνή». Согласно Каллистрату Лавриоту, оно является производным от именования «Кукузелисса».

Лит.: Буланин Д. М. Чудо Богоматери о Иоанне Кукузеле // СККДР. 2012. Вып. 2. Ч. 3. С. 727-734; Μαντζαρίδης Γ., Τσιγαρίδας Ε. Παναγία ή Κουχουζηλισσα O Θαυματουργές Εικόνες στο Περιβόλι της Παναγίας. Αθηναί, 2013. Σ. 43-44.
М. Н. Бутырский
Ключевые слова:
Иконы Божией Матери Иконография Божией Матери (Иконопись) Иконы чудотворные «Кукузелисса» икона Божией Матери, чудотворный образ, находящийся в Лавре св. Афанасия на Афоне (празд. 1 окт., по др. источникам - 21 нояб., в день Введения во храм Пресв. Богородицы)
См.также:
АБАЛАКСКАЯ "ЗНАМЕНИЕ" ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (Абалацкая, Абалацкая-Знаменская)
АКСАЙСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (празд. 28 июля), местночтимая чудотворная икона в Донской (Ростовской и Новочеркасской) епархии
АЛБАЗИНСКАЯ «СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ» (празд. 9 марта), чтимый образ, прославившийся в Амурском крае в XVII в.
АХТЫРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ праздн. 2 июля
АЦКУРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ праздн. 15 авг.
БАЛЫКИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (празд. 30 июня)
БАХЧИСАРАЙСКАЯ [МАРИУПОЛЬСКАЯ] ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (празд. 15 авг.)
БЕРДИЧЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ